HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[HENRIK WERGELAND OG "DEN NYE STATSBORGER"]
Den nye Statsborger 17. des. 1837.

   Siden min Medarbeider, som forhen ved given Leilighed om-
talt, fratraadte sin Andeel i Redaktionen af Statsborgeren, har
den ganske paahvilet Undertegnede. Faaer Bladet, efter foran-
staaende Plan til en Forandring deri, fremdeles Bestand, da har
jeg lovet Entreprenøren at redigere den politiske Artikel, hvortil
min Deeltagelse i dets Redaktion ganske vil indskrænke sig.
   Dette bekjendtgjøres ikke for at berøve den Constitutionelles
Redaktion Adgang til fremdeles Opkog af en af sine gamle vid-
løse Elendigheder, nemlig min Personifikation til "Statsborger";
men forat give Bladet den Anbefaling, som ligger i Udsigten til
at det vil vinde ved at Redaktionsarbeidet fordeles, forat under-
rette Indsendere om, at de ikke have at henvende sig til mig,
og endelig forat jeg selv, ved at læse dette med mine egne Øjne,
kan ret nyde den glade Vished at jeg fra nu af har Intet at
gjøre med den Deel af Bladets Indhold, hvorfor Redaktionen
plejer at lide ilde paa Andres Vegne.

   16de Decbr. 1837.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE