HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.578  
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 26DE FEBRUAR
Lillehammers Tilskuer 1. mars. 1844.

   Af et Brev fra New-York erfare vi, at vor Landsmandinde
Pianistinden Jacobine Gjertz har vundet ikke ringe Anerkjen-
delse sammesteds. Uden selv endnu at have givet nogen Kon-
cert har hun med meget Bifald ladet sig høre paa flere. Hun
befinder sig saaledes vel og agter fremdeles at opholde sig der
tilligemed sin Broder. Violinisten Georg Rostad befinder sig i
Paris.
   -- Kulden har i den sidste Uge naaet indtil 23°. Vedpriserne
ere enorme: 11 til 12 Mark for Favnen af Granved og henved
4 Spd. for Favnen af Birkeved. Man fortæller, at Saturn, den
næstfjerneste Planet fra Solen, skal paa Torsdag komme saa
nær Jorden, som dens Bane tillader, og at dette har Indflydelse
paa Jorden, idet der skulde staa Kulde fra den. Det klinger
rigtigtnok noget "langtfra hentet."

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE