HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

BRÆNDEVINET
Morgenbladet 13. april 1845.

   Ganske rigtigt: "Det er af sine Venner man skal have det";
thi til mine hører sandelig E. Sundt. Men i sit lille Stykke i
Morgenbladet for 10de tænker min Ven mindre sundt end han
pleier. Da jeg imidlertid ahner, at Bladets Redaktion synes at
vi kunne have vasket hinanden nok med Lut og Saapespiritus,
vil jeg i største Korthed blot bemærke: 1) Det er desværre en
Kjendsgjerning, som tusinde Skrifter vil kunne bevise, at den
ædleste af alle Dyder, Filanthropien, er bekjendt for i flere
Punkter at være henfalden til Fantasterier, samt at Intet skader
d.III,b.3,s.646   den mere i Udførelsen af dens velgjørende Hensigter, end hvor
det store Publikums sunde Fornuft mærker, at den er saaledes
paa afveie. 2) Uelands Forslag er vel fantastiskt lige indtil
Uudførlighed; men det vil dog gavne som Opinionsytring. 3) En
Bonde har ikke altid let forat kunne faa frisk Saapespiritus hos
Apotheker eller Doktor. Han kunde vel forsyne sig til "Apo-
thekerpriser"; men den vilde være ham utjenlig, naar den hen-
stod en Stund. 4) "Folket" har saa meget med Heste og Kvæg
at bestille i sin daglige Dont, at man vel, uden at udsættes for
mislykkede Vittighedsforsøg, kan sige, at det er "Folket", som
behøver at have Brændeviin mellemhænde, om det end kun
skulde være til Helsebot for Huusdyrene. 5) Spranget mellem
at foreslaa Ildens Udslukning og Brændevinets totale Afskaffelse
er i logisk Forstand ikke saa uhyre endda. Vilde man opføre
de forskjellige nødvendige Ting efter den Rang, som Nødvendig-
heden gav dem, vilde vistnok Luft, Vand, Ild, Føde, Klæder
o. fl. andre indtage de første Nummere; men det er ikke urime-
ligt, at man, før man kom f. Ex. til Nr. 12 eller 15, vilde blive
sat i den Nødvendighed at anføre "Spirituosa" og deraf navnlig
Brændeviin for de nordligste Klimater.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE