HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 10DE JUNI
Lillehammers Tilskuer 14. juni 1844.

   Landskabsmaler Balke, en Oplandets, det deilige Totens,
Søn, er efter et Aars Fravær paa Stipendium hos den berømte
Dahl i Dresden, nu kommen tilbage. Endnu et Aars Stipendium
staar igjen, hvilket han vil anvende til et Ophold i Paris, hvor-
hen han til Høsten flytter med Kone og Børn. De sande Kunst-
nere have som oftest friske og freidige Hjerter, en Taalmodighed
at slide paa som Viskelæder -- uagtet deres naturlige Pirrelig-
hed -- og et Haab saa seigt som Vijue. Og i Norge maa Kunst-
nerne være saaledes udrustede, om de nogenlunde skulde kunne
staa imod Trykket af en af Juristeri og udelukkende Hylden af
de materielle Interesser behersket Tidsalder. Billedhugger
Michelsen besidder i høi Grad denne beundringsværdige, i andre
Lande -- thi der briste Hjerterne eller Vanvidet indtræder --
ukjendte Organisation; og Balkes kjække Plan, at drage til
Paris med sin Viv og sine smaa totenske Rollinger, er et Vidnes-
byrd om at han har ogsaa noget deraf. -- Uvist om vi da se
dette, saa længe af sine Landsmænd ikke erkjendte, men umis-
kjendelige, Talent mere; thi den raske Karakteer i hans Sø-
stykker -- Balke har i de sidste Aar udelukkende kastet sig paa
denne Green af Maleriet -- vil vist vinde Franskmandens Bi-
fald, hvor Sømaleriet alt siden Vernet, og i de senere Aar under
Indflydelsen af Gudins raske Pensel, har været i Velten, som
det hedder. Balke vil imidlertid ikke være ledig; men anvende
Sommeren til at hente Studier ude fra Havet og fra den norske,
saa eiendommelige, Kjern-Natur.1
d.III,b.3,s.591      -- Selve Dahl er i Farvandet med Søn og Datter. Gubbens
graa Øienbryn ville rynke sig naar han seer hvorledes Smag-
og Sandsløsheden her farer frem med vore offentlige Bygninger,
med Valget for deres Plads, og med frisktvæk at gjøre alt for
at udstraale istedetfor at arrondere og samle Byen saavidt det
lod sig gjøre. Naar han saaledes faar se Universitetsbygningen
lagt nede i en Sump, der maaske stedse vil holde de tykke Mure
fugtige og ødelægge Bibliotheket, medens umiddelbart tætved
er en prægtig tør Høide, der byder Ensemble med Kongs-
gaarden, og hvor en Pragtbygning kunde sees fra Søen -- tæn-
ker jeg Gubben vil blive blid.

   -- Violinisten Rostad er kommen tilbage fra Paris, hvor han
har vidst at anbringe sin Violin ret godt i et af de større musi-
kalske Selskaber. Han er nu hidventendes over Drammen.

1  tilbake[Rettet fra Kjerne-Natur, se s. 598.]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE