HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KARRIKATURER

(Indsendt.)

Statsborgeren 28. mai 1837.Ekonomisk Bestyrelse.

   H
ovedfiguren midt paa Stykket er en Parykblok, hvorpaa
hænger en Minister-Uniform med Kommodore-Epauletter. Det
ene Kjoleærme peger mod en paa Horizonten værende graae
Skye, hvori læses "Cholera." Paa Parykblokken rider en Ad-
miral med Sporer. En Deel Smaafartøjer, bestaaende af et Par
Kanonbaade, nogle Kalkjagte og Dæksbaade, hvorpaa Mand-
skabet sees beskjæftiget med at pompe, seile imod Skyen paa
Horizonten, og Admiralen peger paa hine og sees at sige: "frygt
ikke! I Frugterne af mine mangeaarige Bestræbelser skal pine
Død nok klare den!" I Forgrunden paa den ene Side sees et
Værft, hvorpaa staa nogle Kanonbaade; paa hver Kanonbaad
tvende Arbeidere beskjæftigede med at rive dem i Stykker, og
ved hver Kanonbaad er placeret en Officier der seer til; paa en
af Sølen fremragende Bunke Faskiner sidder en og sover. Alle
disse holde hver en Skrivelse i Haanden hvorpaa læses Over-
skrivten: "Ansøgning om Gagetillæg for aktiv Tjeneste," som
de række mod den betegnede Hovedfigur, af hvis andet Kjole-
ærme udhænger et Stykke Papiir, hvorpaa er skrevet: "ind-
stillet til Indvilgelse." I Forgrunden paa den anden Side sees
et Par aftaklede Kutterbrigge; paa den ene sees et halvt Snees
Mand beskjæftigede med at udtage en Mast, og et halvt Dusin
Officierer see til. Een af disse staae med en Raabert for Mun-
d.III,b.3,s.175   den vendt mod en anden Brig, og sees at raabe: "Brig haai!
laan mig en Mast." Imellem disse Forgrundens Partier løber en
Landevej, hvorpaa sees en Officier siddende i en Kariol; han
sidder i dybe Tanker og stirer paa et Papiir paa hvilket læses:
"Regning paa Skydsen og Diæten." Hesten staar rolig og nyder
Græsset ved Siden af Vejen.


Den honette Ambition.

   En chinesisk Mandarin kommer gaaende i en bjergig Egn.
Paa et Skilt paa Hatten læses: "Det himmelske Riges General-
Konsul." I Haanden holder han en Plakat, paa hvilken læses:
"Konditioner for at erholde Vice-Konsul Titel, 1) 100 Rigsdaler
betales kontant til det himmelske Riges General-Konsulat. 2)
Endskjøndt det ikke er troligt at nogen af det himmelske Riges
Undersaatter skulde komme til dette barbariske Land, skulde
dog alle de Konsulat-Afgivter som de have i saa Tilfælde at
erlægge, samtlige indbetales til det himmelske Riges General-
Konsulat. 3) Alle det himmelske Riges Vice-Konsuler skulle
jevnligen i portofrie Breve give Underretning til det himmelske
Riges General-Konsulat, om alt hvad der passerer i deres re-
spektive Distrikter. 4) Vice-Konsulerne have at anskaffe sig for
egen Regning et Segl med det himmelske Riges Vaaben; hvor-
imod de skulle erholde Tilladelse til at anlægge den for det
himmelske Riges Vice-Konsuler allernaadigst forordnede splen-
dide Dragt. 5) Da det himmelske Riges allernaadigste Regjering
er konservativ-monarkisk, vil Konsul-Tittelen blive den berøvet,
der vover at have eller yttre nogen Tanke om det konstitutio-
nelle Uvæsen, der i flere barbariske Lande nu griber om sig. Af
Mandarinens Mund sees de Ord at fremgaa: "Ansøgning om
Tittel af det himmelske Riges Vice-Konsul modtages paa disse
Vilkaar!" En Skare forskjellige Figurer sees at styrte frem,
blandt hvilke bemærkes: a) en Abe. b) en Paafugl. c) en
Kalkuns-Hane. d) en Person paa Krykker, af hvis Mund læses:
oh naadige Exellentz giv mig Titelen! Paa Grund af min Svag-
hed kan jeg ikke blive Lieutenant i Borgergarden, og af min
gode Kone faaer jeg Prygl fordi jeg ikke kan gjøre hende til
Frue. e) en Mand af hvis Lommer sees at fremstikke Penge-
sække, puffer en heel Deel mindre Folk tilside. f) en Blære paa
Stylter. g) en Ræv, der gaaer paa Bagbenene. En heel Flok
d.III,b.3,s.176   Smaapersoner slutte Troppen. Af et lidet Hul i Jorden sees en
tre fire Personer at kjæmpe sig frem, de have fattet hinanden
ved Haarene og qvæstet hinanden i Næse, Mund og Øjne, der
ere blaae og blodige.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE