HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

TIL MØDET AF TØMMERHANDLERE, AFHOLDT PAA
KONGSVINGER DEN 21DE JUNI 1841
Lillehammer Tilskuer 22. juni 1841.

   Uden selv at besidde de Forbindelser, den Kredit og Kund-
skab i Pengeanliggender, som maatte være nødvendig, eller at
nære anden Interesse for Udførelsen af den Idé, jeg vil tillade
mig at fremsætte, til at afhjælpe Vanskeligheden for Landdi-
strikterne, og navnlig for de Tømmerdrivende, for at se hine
Pengeanliggender ordnede i Kristiania, end den, at kunne maa-
ske fremme noget Almeennyttigt, tillader jeg mig nærværende
Meddelelse. Enkelte af Mødets Medlemmer ville maaske erindre
sig forhen mundtligen at være underrettede om Planen saaledes
som den først opsteg og sysselsatte mig, og fandt Billigelse i sin
Idé af en i slige Ting kyndigere Mand (den i Sparebanken an-
satte Bureauchef M. Berg), som vistnok ogsaa vil yde dens mu-
lige Udførelse fremtidigen sin Bistand, og hvem nærværende
Skrivelse er meddeelt.
   Jeg behøver ikke at udbrede mig over Vanskeligheden for
Landboerne at se sine ekonomiske Anliggender, navnlig Trans-
aktioner, Andragender o. s. v. i behørig Tid og Orden arran-
gerede. De særegne Kommissionærer, Enkeltmand maa bruge,
varetage dem neppe altid med Akkuratesse, og selv at maatte
d.III,b.3,s.516   reise ind, er for Mange i flere end een Henseende, en Ube-
hagelighed, som gjerne undgaaes.
   Undertegnede har da tænkt sig, i Lighed med hvad der exi-
sterer f. Ex. i Stockholm til Fordeel for Udenbyes og navnlig
for de Næringsdrivende i Landdistrikterne -- ikke at tale om
hvor hensigtsmæssigt Jernværkseierne have ordnet og konsoli-
deret sine Anliggender -- et Kommissions-Kontor paa et be-
kvemt Sted her i Staden, udelukkende for Varetagelsen og Ex-
peditionen af Landboernes Interesser,
hvor Andragender skulde
forfattes og forfølges, Laan bringes i Orden, Afbetalinger iagt-
tages o. s. v. Indretningen maatte støtte sig til en Kreditfor-
ening
og bestaa ved en saadan Procenteren af Affærernes Beløb,
at Expeditøren, som jeg antager lod sig let finde inden Departe-
menternes eller Advokaternes Personale, kunde se sig tjent.

   Dersom Sagen findes her i sin første Idé at fortjene Mødets
Overveielse, vil den upaatvivlelig erholde de Udviklinger, som
ville nærme den sin Udførelse. Jeg har talt og lettet min Sjel
for Mænd, som i nærværende Møde jo lægge for Dagen, at de
erkjende Nytten af Mænds Foreninger, hvor noget skal udrettes.
De ville ganske vist ogsaa erkjende, at Verdens Uleiligheder og
Onder tildeels have sit Tilvær, ikke for at pleie Ligegyldigheden
og Mismodet, men for at skjærpe Eftertanken og forbinde Kræf-
terne til at udfinde Midlerne derimod. Maaske er i nærværende
Tilfælde det paapegede det Rette.

   Grotten ved Kristiania, den 17de Juni 1841.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE