HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.635  
KORRESPONDENCE CHRISTIANIA, 11TE NOVEMBER
Lillehammers Tilskuer 15. nov. 1844.

   Den 9de Ds. blev Ingeniørbrigadens Chef, Generalmajor
Wetlesen, bortkaldt ved et Slag midtunder sine Embedsforret-
ninger og omgivet af flere af sine Officerer. Det var en agt-
værdig og afholdt Mand. Man designerer nu i Opinionen som
Chef Major Garben, med Forbigaaelse altsaa af Brigadens ældre
Officerer, Ræder og Hoff.
   -- Grønlands Asyl er ved Regnskabernes Gjennemsyn i en
Generalforsamling befundet bankerot. En ny Subskription, hvor-
ved Flere have vist sig meget generøse, er imidlertid aabnet, og
visse Reduktioner, f. Ex. med Inspektørpostens Inddragelse, ere
besluttede. Pastor Biørn har ellers i denne Tid skrevet i Den
Constitutionelle om Opdragelsesanstalter paa Landet for for-
sømte Børn, hvilken han især begrunder Nødvendigheden af i
Mislighederne ved Udsættelsessystemet.

   -- De allerede overordentlige Veedpriser stige. For Bjerke-
veed faaes 4 Spd., for Furu henved 3 Spd., for Gran over 2 Spd.
Favnen. Man skal fra først af have et Par mæskede rige Veed-
pugere ude i Bonnefjorden at takke herfor. De forstode at do-
minere Markedet og Andre toge naturligviis efter, saa Veden nu
er ligesaa dyr her som i Kjøbenhavn, ja vel dyrere; thi man kan
der for 4 af vore Dalere endog faa sig en Favn Bøgeveed. Bøn-
derne ville vel ogsaa, naar de komme ind med Veed paa Føre,
vide at tage efter Baadmændene. Det gaar ellers smaat med
Snefaldet her nærmest om Byen, medens man i Asker allerede
bruger Slæden.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE