HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.547  
[FORSVAR FOR ARTIKKELEN OM SYNE-MARTHA
I "FOR ARBEIDSKLASSEN"]
Morgenbladet 10. febr. 1843.

   Der findes ikke i mit Blad om Syne-Martha nogen saadan
Utilbørlighed imod Hr. Kand. Schreuder, som at tillægge en i
aandig Henseende saa veludrustet Mand "Galskab", fordi han i
sit Skrift om bemeldte Person, efter min Mening, har givet Anled-
ning til Overtro og Opstaaen af alskens falske Seere og Seersker
imellem Folket ved at yttre, at han reiste til hende i den Tro,
at hendes Syner dog nok kunde være virkelige og en Guds spe-
cielle Benaadigelse. Jeg var længe uenig med mig selv, om jeg
skulde nærme mig et for et Blad som det "For Arbeiderklassen"
saa farligt Gebeet som den theologiske Polemiks; men endelig
overtydede jeg mig om, at det her var Pligt at tage Ordet og at
protestere i den sunde Menneskeforstands Navn, ligesom jeg
i et nys foregaaende Nummer havde gjort det i Bibelens, for-
saavidt man fra den vilde hente Bestyrkelse for Spøgelsetroen,
Aanders Aabenbarelse o. a. d. Den forudskikkede Zelot i Dags-
nummeret fordømmer mig nu for saadan Idræt, og han vil ikke
mangle Deeltagere i sit Rakaskrig, men da min Samvittighed
frikjender mig, og jeg heller ikke vil mangle Folk, som ville
mene, at jeg her har røgtet mit Udgiverkald vedbørligen i Lysets
Tjeneste og til den hellige Skrifts sande Anseelse: saa tror jeg,
at jeg kan lade den udkastede Handske ligge, dragende Nytte
af den, med Menneskehedens Historie jevngamle, Erfaring, at i
slige Ting bliver Hvermand dog ved sin Tro. Min er nu virkelig
den, at alle Syner og Aabenbarelser foregaa indenfor Hjerne-
skallen -- hos Menneskehedens Ledere ved Begeistringens
Kraft; men hos slige skrøbelige Aander, som hiin Pythias, har
jeg stor Mistanke om, at Mave og Nervesystem har sin betyde-
lige Andeel deri. Hr. Schreuder er ogsaa, som fremhævet i mit
Blad, kommet til samme Overbeviisning. Men det er kun for
Marthes Vedkommende. Andres Syner kunne, efter hans Me-
ning, have Realitet. Og det er dette, jeg ikke holdt for godt, at
Menigmand skulde tro. Mange kunde faa Lyst til at probere,
om de ikke kunne give sin Rolle bedre. Hvilken Deel har vel
d.III,b.3,s.548   f. Ex. ikke Efterligningen i de smaalandske Inspirationsoptøjer,
hvorom vi nylig have læst saameget i Aviserne?
   6te Februar.
  
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE