HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


NORGE
Statsborgeren 22. jan. 1837.

   Kristiania. Formandskabsloven er sanktionert. Ligesaa Mæg-
lerloven.
   -- -- Den ny opdagede Green af Kongens Grubes nordre
Gang paa Kongsberg er 6 Finger mægtig. Af de gamle Drivter
i Grubens højere Regioner skjønnes, at denne Gang fordum har
været af samme Vigtighed som den søndre Gang, ja at den
endog længere har vedligeholdt sin Vigtighed. Men den har
ogsaa langt længere end sidstnævnte standset i at gjenvinde
denne.

   -- -- Det er en meget interessant Opdagelse, som Storthin-
gets specielle Flaganerkjendelseskommittee har gjort, nemlig at
alene vore egne kongelige Resolutioner kunne ansees for at
lægge nogen virkelig Hindring i Vejen for det norske Flags
Anerkjendelse hiinsides Kap Finisterræ.
Dette er interessant
fordi det er paa engang baade overraskende, fordi Ingen kunde
troet Sligt, og beroligende, fordi vi see at vi ikke have med de
frygtelige Tyrker og Mohrer at bestille. Paa Grund af Indstil-
d.III,b.3,s.92   lingens Indhold har man troet at burde iagttage den ikke mindre
forunderlige Forsigtighed, at den ikke burde indføres i noget
Blad, men at alene Exemplarer til Repræsentanterne burde
aftrykkes. Men forat den derifra kan passere over i Bladene
og overtyde Verden om hvor godt og paradisisk uskyldigt og
kjærlighedsfuldt vi have det hos os selv, er intet ivejen.
   -- -- Til i Aften Kl. 6 er et Møde af Subskribenterne til
Eidsvollsmindet, berammet paa Børsen, hvor vi haabe kraftige
Forholdsregler ville blive tagne til dette nationalvigtige Meeds
Opnaaelse.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE