HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 12TE MAI
Lillehammers Tilskuer 24. mai 1844.

   Der berettes forvist, at Flagsagen definitivt skal være af-
gjort og den kongl. Resolution være ventende hid med det aller-
første og inden 17de Mai. Enthusiasmen vil upaatvivlelig vise
sig paa en eklatant Maade i Hovedstaden, f. Ex. ved almindelig
Illumination.
   -- Til den 17de Mai gjøres store Forberedelser. Flere Borger-
klasser agte at forene sig under symboliserende Faner til en
stor Procession, der siges at skulle gaa ud fra Pladsen udenfor
Frimurerlogen Kl. 4 Eftermiddag og saa at bevæge sig ud til
Kroghsstøtten med Musik. Der tales om at man venter Taler
sammesteds. Fra Kroghsstøtten skal Toget gaa til Pladsen foran
Kongsgaarden, hvor en Klattremast behængt med Præmier,
Musik, ekvilibristiske Kunster, Restaurationstelte o. s. v. skal
tjene til at underholde Publikum. Studenterne, som have Mid-
dag paa Klingenberg, have til Processionen en ny Fane under
Arbeide af saadant Udseende: den fremstiller i Silke et norsk
trefarvet Flag, i hvis Midte paa hvid Bund en Pallas-Athene
sees. Fanen bæres paa græsk Maneer tvers paa Stangen og
øverst paa denne sees Minervas Ugle i Bronze.

   -- En Kopiist M. Rasch i Finantsdepartementet har i disse
Dage erhvervet sig en sørgelig Navnkundighed ved at have sub-
skriberet og erlagt 1/3 Skilling svensk Banko til 17de Mais-
Høitidelighederne. Der paastaaes, at han ikke er rigtig klog, og
saaledes tør man haabe, at han ikke bliver udsat for nogen
Molest i den Anledning.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE