HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 25. mai 1837.

   -- Der mangler desværre ikke Exempler paa Steder, hvor
17de Majen, engang festligholdt, dog ikke har formaaet holde
sig i samme Glands eller endog at see den tiltage deri. Enthu-
siasmen var Ilden i det tørre Straa. Dens Fejren var ofte knyttet
til Individer, som bevirket ved dem. Embedsmænd, der ikke
bluedes ved at optrække Grændsen for sin Uafhængighed midt-
igjennem sine Hjerter og sine nationale Følelsers Indre, og de-
res aldrig manglende, beredvillige Slæng meddele Fleerheden
sin Kulde. Og De, som ere anderledes tilsinds, vare for seent
ude med sine Forberedelser, enten fordi de, som de Fleste høre
til den Skal af Passivitet, hvorpaa det Gode trægt og slæbende
vælter sig igjennem Verden, medens det Onde er bevægeligere
og mere indtrængende og forenet end Strømmen og Ilden, eller
fordi de ikke ret vidste hvordan de skulde gribe Sagen an, og,
overladte til sig Selv, forladte af de Fornemme og Dannede og
af Nationens Fornegtere, som give dens Interesser en god Dag,
mens de fraadse i dens Fløde, ikke tiltroede sig Selv eller sine
Lige Evne til at meddele Festen det, som skulde betegne den
fremfor enhver anden festlig Sammenkomst. For i denne Hen-
seende ikke at lade Medborgere uden Veiledning, er det vi her
levere to indsendte Meddelelser fra gamle Venner af Bladet
om hvorledes Bønder i et Par Bygder, hvor Festen har holdt sig,
og vil holde sig, ogsaa i Aar have fejret den:
   [Her følger korrespondanser fra Nes og Gjerdrum på Romerike.]
   -- I Kristiansand er Festen for første Gang bleven feiret i
stor Stiil og ikke alene ved Solskin. En bekrandset og flag-
d.III,b.3,s.174   smykket Slup lagde tidlig ud paa Havnen, og gav Fæstningen
Salut og modtog igjen derfra. Det samme skede ved Damp-
baaden Konstitutionens Ankomst, som kaldte et talrigt Publi-
kum ned forat hilse den med Sange og Hurra saaledes som
skeet er før i Kristiania. Men hvad som ikke kunde skee her
iaar ved Paraden, nemlig at Musiken glædede Folket med Na-
tionalsangene, det skede der. Hele Dagen kanoneredes, og om
Aftenen var Fyrverkeri og Selskab i Klubben saavel som andre
Steder. Det fortjener at bemærkes som hensigtsmæssigt til at
give Leilighed til en almenere Fornøjelse, at i den raske lille
By Arendal var en Have, hvor Beværtning var foranstaltet,
aabnet for Alle og Enhver.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE