HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

FORBAUSENDE YTTRINGER AF GRUNDTVIG
Statsborgeren 14. sept. 1837.

   Kan noget forbause af denne Mand af hvad der er paradox
og fanatiskt? Det Urimelige, ja Vanvittige strømmer jo af ham,
saasnart han kommer i mindste Berørelse med Religionen.
Altsaa er Overskrivten mindre passende. Men det er For-
bausende, at denne Mand netop i det, hvori en partiel mono-
manisk Galskab synes at rive ham hen, har Indflydelse paa og
Anseelse som en Slags Profet hos ikke saa Faae hos Os, der
lide af noget lignende, og ere forsaavidt hans Aandsbeslægtede.
Just i denne Tid har man hos os hørt denne Profetrøst frem-
kaldt i den videnskabelige Strid mellem de klassiske Sprogs og
de praktiske, saakaldte humanistiske, Videnskabers fortrinsvise
Studium; og derimellem har man da i Morgenbladet -- man
veed ikke ret om fra Grundtvig selv, der vel neppe trives uden
nogen Trætte eller "aandelig Kamp" -- for nylig seet et An-
grebsdigt paa de gamle Sprogs Studium. At Grundtvig er vak-
lende i sine verdslige Anskuelser, er nu vel saa; men alligevel
vil det, med Hensyn til omtalte senere Retning af hans An-
skuelser, ikke være uden Interesse, om vi hidføre følgende
Yttringer af ham fremsatte i hans "Korte Begreb af Verdens
Krøniken." (Se
[der]
Pag. 279 -- 81.)
   [Her følger en del citater fra Grundtvigs verker om videnskap og reli-
gion, et sted forsynt med to utropstegn av Wergeland.]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE