HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.269  
SVENSK KARAKTERISTIK AF DE NORSKE
FÆSTNINGER FØR FORENINGEN
Statsborgeren 10. sept. 1837.

   Det er den, som Geograf, ved at regne de norske Sjøer, Elve
o. d. imellem de svenske, og ved at lære at Norge ligger i Sver-
rig og tilhører dette ganske, saa berømt blevne Daniel Djurberg,
som afgiver i sin Geografi, udgiven 1814, nedenstaaende Karak-
teristik af de norske Fæstninger saaledes som de da fandtes.
   Da den giver Anledning til Sammenligninger, som, om end
mindre end behagelige, dog ikke ere unyttige, levere vi -- hvad
hiin Geografens Berømthed ogsaa opfordrer til -- dem her, kun
tilføiende et Nul ved de Befæstninger, som nu ere Nul og
magtesløse, og et Kors ved dem, som kun overleves af det sør-
gelige Minde om at de engang existerede som Fæstninger.

   [Her følger Djurbergs karakteristikk. Wergeland har satt 0 ved Aggerhus,
Kongsvinger, Fleckerøe
og Røraas, kors ved Basmøe, Blakgjerd, Kristians-
field, Skognäs, Steene,
spørsmålstegn ved at Munkholmen har "et välbefäst
Kastell", og at Vardehus er "et starkt og väl försedt Kastell". Under
omtalen av Fredrikshald tilføies i parentes: "Ved at omtale Carl den 12tes
Fald -- hos Djurberg Carl d. 6te -- fortæller han ogsaa, at Carl den l0de
-- hos ham den 4de -- efter Nogles Mening skal i Beleiringen 1660 have
faaet en saa haard Blessure at han deraf døde." Kongsvinger er karakteri-
sert som "en vigtig Bergfästning ved Glomen, har en Kommendant". Her
er tillagt i parentes: "Da dette er alt, passer Bemærkningen fortræffeligt paa
vore Tider. Dengang havde den ogsaa en Garnison og Skyts m. m." Ingen
bemerkning er satt ved Fridriksstad med Kongsten, Isegram med Aggerøe,
Frideriksvärn, Otterøe.]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE