HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.422  
[OM WELHAVENS OPFØRSEL]

(Indsendt.)

Christiania Intelligentssedler 2. mai 1840.

   Nogle Kjøbmænd i Storgaden udbede sig den særdeles God-
hed af Hr. Student Welhaven, at han vil lade dem ugenerede,
naar han atter vil agere Genie ved at krydse Gaden fra Kjøb-_
mand til Kjøbmand og lægge sit uforskammede Ansigt med
Grimasser til Ruden. Denne drengeagtige Opførsel er bleven
bemærket baade af dem, der finde sig fornærmede og af Andre
paa Gaden; og da Hr. Welhaven ikke har gjort sig ellers fortjent
til synderlig Overbærelse, saa vil man blot herved have ham
advaret. Det forekommer os nemlig, som om han, naar han er
i Betryk for at distingvere sig paa Gaden, kan ganske vel lade
sig nøie med sine øvrige Manerer, som han nu vel snart maa
være bleven saa perfekt i, at de kunne tages for naturlige. Hr.
Student Welhaven har før faaet Advarsel betræffende sin Op-
førsel, nemlig af Lyceets Direction; men om ingen af dem, han
faaer af Andre skulde frugte, saa synes den, hans egen ganske
antagelige Alder giver ham, dog at burde faae noget Gehør.
Dobbelt upassende er det af ham at vække Opmærksomhed paa
Gaden ved at gjøre Grimasser ind ad Folks Vinduer, dersom
der er noget i at han allerede hemmeligen er eller skal udnæv-
nes til Universitetslærer. Men kan et saadant Rygte være sandt?
Thi en Student, der opfører sig saa, kunde trænge til en Ad-
monition af sin Privatpræceptor eller i manglende Fald, om han
skulde komme igjen, af en god Borgermands Mester Erik.
1.2.3.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE