HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.170  
OM STATSUDGIFTER
[TIL FOLKEOPLYSNING
OG ANNET]

(Indsendt.)

Statsborgeren 14. mai 1837.

   Hvortil bruges de fleste Statsindtægter hos os? Til Oplys-
ningsværket -- det vigtigste? Nei, til Armee og Hof. Almindelig
Mand spenderes der intet paa, og dog er alt bygget paa hans
Skuldre, og han mangler ikke Evner til at tænke, om end Andre
gjøre det for ham. Republikanske Regjeringer ere nødte til at
iagttage andre Maximer, som ere mere i den store Masses Inter-
esse. Saaledes lod den helvetiske Regjering i sin Tid den som
Pædagog og Frihedsmand bekjendte Pestalozzi understøtte til
Udgivelsen af et Tidsskrift, betitlet "Det helvetiske Folkeblad,"
hvis Tendenz var at belære den store udannede Masse i Natio-
nen om den schweitzerske Statsomvæltnings Aarsag, Gang og
ønskelige Følger. Regjeringen udgav altsaa selv et Blad for
Menigmand. Dette gaaer nu noget vidt, saasom der altid bør
ventes, at Publikum vil gjøre slige Foretagender til sin egen
Sag, naar blot Regjeringen ikke hindrer Lysthavende deri. Men
det bør lægges Mærke til, at Regjeringen erkjendte, at Massen
af Folket var den vigtig, og fortjente ikke at lades i Uvidenhed
om hvad der i Staten passerede. Storthingstidenden er hos os
et Tegn til at det Rigtige heri er erkjendt af vor Repræsentation.
Gid den blot saa sandt havde havt noget Indseende med de
monopoliserede Underviisningsbøger, hvormed Regjeringen lader
vort Folk opdrages i Norge!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE