HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 8DE JULI
Lillehammers Tilskuer 16. juli 1844.

   Nedskriveren skylder at berigtige, at Hr. Musikus Rostad
dog ikke har været saa abandonneret af den Constitutionelle,
som for Tiden mere end nogensinde er oplagt til at skjænke
Musici sin Opmærksomhed. Før Rostads Koncert troes dog ikke,
at Publikums Interesse for Landsmanden søgtes vakt. Ungaren
Hauser, et Violingeni paa 21 Aar, led samme Uheld: at have en
slet besøgt Koncert. Men han spillede sig snart Folk til, og er
af vore musikalske Kunstdommere sat Bull ved Siden i meget,
over Bull i noget, under ham kun i -- ja hvori? i det, som gjør
Ole Bull til Ole Bull, eiendommelig og forskjellig fra alle andre
Virtuoser: disse henrivende Udbrud af et Geni, der ligner en
smuk Verden under et Lavadække, fra hvis Brokker (Barok-
kitetisme) det ikke altid frigjør sig.
   -- Vor By har allerede før i Sommer været stærkt besøgt af
Fremmede, især Engelskmænd. Af disse ventes flere paa Thors-
dag for da at foretage den sædvanlige Tour til Trondhjem. Var
det sande "Tourister" eller Doktor Syntaxer, der reise for det
Pittoreskes Skyld, og ikke som oftest kun Folk med Jagt- og
Fiskeri-Passion, vilde unegtelig Routen til Bergen være mere
lønnende.

d.III,b.3,s.604      -- Norge mangler ikke Talenter. Der er vel ialfald flere vir-
kelige, end Landet f. Ex. nu har Bævere. De findes stundom
ogsaa tørhænde i dets Afkroge. Saaledes er der nu fra Enebaks
Ødemarker fremtraadt en ung Maler, Hr. Eckersberg, der skal
være et virkeligt Talent, og indbyder til Lodtagning om 20 Male-
rier af ham, a 400 Lodder til 1 Spd. Da intet Stipendium staar
ham aabent, er dette den eneste Udvei for ham til at kunne
komme til Udlandet og blive Noget, hvorfor hans Plan forhaa-
bentlig vil finde sin Anbefaling rundtom i Landet.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE