HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.534  
[UTDRAG AV ET BREV OM DEBATTENE I STORTINGET
OM JØDESAKEN]
Christiansandsposten 18. sept. 1842.

   De vare upaatvivleligen de interessanteste under nærværende
Storthing. Udfaldet gav, paa 12 Stem. nær, ikke den qvali-
ficerede Pluralitet, som Grundlovsforslag krævede, og da Præ-
sidenten, Sørenssen, udtalte Ordene: "og saaledes ikke bifaldt",
skete det hos os uhørte, at Piber, og det flere, lod sig høre fra
Galleriet, saa han maatte kalde til Orden. Det var 51 mod 43,
og saaledes vel flere, end man kunde gjøre sig Haab om første
Gang. Thi


           "Mørkets Vold er steil at storme.
                 Overtro
           Hviler fast paa Søilers Ro.
           Talløs, som Ægyptens Orme
                 Er den sorte
           Fordomshær ved Templets Porte,"

   -- Vers, som de sex Præster, man ikke noksom maa forbauses
og virkelig ogsaa forbausedes over at finde mellem de 43. Her
staaer Lys og Mørke skarpt imod hinanden. Mellem de 51 alt
hvad Thinget havde af Talent og Oplysning; de 43 vare Bønder,
hvorimellem desværre Ueland, og som sagt de sex Præster og
1 Militair, der altid har betegnet sig, som ikke meget modtagelig
for Grunde. Hvad ellers Grunde betræffer, da var det især disses
slette Beskaffenhed eller totale Mangel derpaa, som opvakte
Indignation over, at det lod sig gjøre at seire saaledes. Fra
Arup, Castberg, Holmboe o. fl. Andre hørte man derimod en
Beviisførelse, som vakte almindelig Rørelse og Erkjendelse hos
flere af Storthingsmændene, som vel kom i Thinget med Beslut-
ningen, at stemme imod Forslaget, men som dog lode sig over-
bevise. Præsidenten afbrødes i sit Foredrag flere Gange af Taa-
rer, og i flere af Talerne fremtraadte nogle Maximer som Thema,
hvilke Proponenten Wergeland havde tilstillet Medlemmerne
paa Afgjørelsesdagen, trykte med saadanne Typer, at Bønderne
kunde slippe at bruge Briller for at læse dem.
Dette Nederlag var en Seier.


                 "Sandheds Sag
           Seirer kun i Nederlag."

d.III,b.3,s.535   Fremsat paany har nemlig ikke alene Præsidenten, men næsten
samtlige 51 ved sin Undertegning vedtaget Propositionen, som
høist sandsynlig næste Gang vil gaae, saafremt det norske Folk
gaaer fremad i politisk Oplysning og i sand Civilisation som
den øvrige Verden gjør det. Debatterne ville ellers udkomme
fra Boghandler Dahls Officin paa Norsk og Tydsk, udgivne af
Wergeland, og saaledes samlede næste Gang gjøre sin Nytte.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE