HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 2. juli 1837.

   Høiesteretsadvokat Stang er bleven konstituert som Re-
gjeringsadvokat. -- Østerdalens Sorenskriveri er bleven deelt i
tvende Sorenskriverembeder: nordre og søndre Østerdalen. Ved
et Cirkulære af 14de dennes er der tilsendt Postkontorerne en
Bekjendtgjørelse, indeholdende Beregninger for Postportoen,
overeensstemmende med Loven af 19de Januar d. A., hvilken
saaledes er traadt i Kraft -- langt om længe!
   -- Medlemmerne af den for Kongeboligens Opførelse anord-
nede Kommission skulle, tilligemed Professorerne Sverdrup,
Keilhau og Heiberg, tage under Bedømmelse den for Universi-
d.III,b.3,s.204   tetsbygningernes Opførelse foreslaaede Plan. Af Oplysnings-
væsenets Fond er tilstaaet 1,650 Spd. til at bestride Omkostnin-
gerne ved Forlaget af Abels efterladte mathematiske Skrifter,
udgivne i et samlet Værk paa Fransk. (Bravo! Nationen leve!)
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE