HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.457  
CHRISTIANIA, DEN 5TE OKTOBER
Tønsbergs Merkur 8. okt. 1840.

   Ingen Green af de fri Kunster synes at faae saa stærkt Tilløb
af Kræfter her i Hovedstaden som Lithografien. Der havde vi
nu med Fehr og Winthers to lithografiske Presser; saa kom
Lieuten. Oscar Wergeland fra Paris med litho- og chalkografiske
Kund- og Redskaber; saa aabnede samtidigen Lieut. Finne og
Kompagniet DHrr. Skuespiller Berg og Maler Wergmann sine
Presser, og nu i disse Dage har en Hr. von Gruhl aabnet et
heelt saakaldet lithografisk Institut d. e. med endeel Lithogra-
fer fra Kjøbenhavn, som arbeide under ham. Man seer under-
tiden nogle af disse Steentrykkersvende i fantastiskt Kostume,
med udbredt Skjortekrave, Knebelsbarter og langt altgerma-
niskt Haar; de kalde sig nemlig Artister og regne sig forat høre
til de store Maleres Klasse, skjøndt det maa være noget langt-
nede i Queuen (Halen). Foruden Hr. Winther, hvis daguerreo-
typiske Præstationer ere al Ære værd, beskjæftiger en Hr.
Knudsen sig med en Pariserdaguerreotype. Stockholmerpubli-
kummet har ihøst været sysselsat med at betragte forskjellige
Udsigter tagne ved Daguerreotypen af en Reisende og Svensker,
der have bekostet sig saadanne fra Paris. Det Utrolige staaer
ellers gjentagende Gange i Pariserbladet Charivari, at Reise-
daguerreotyper kunne faaes for 75 Centimes.
   -- "Granskeren" No. 7 er beskjæftiget med at holde Liigtale
over Grev Wedel, men forundrer sig over at Welhaven ikke
synger med, og over at den Hedenfarnes, ham i saa mange
Henseender forbundne, Klientskab, viser saamegen utaknemlig
Ligegyldighed. Referenten finder dog baade megen Resignation
og Klogskab heri. Thi 1) hvorfor ejulere og gjøre sig Uleilig-
hed, naar det ikke "nytter," og 2) hvorfor ejulere, naar de
supponerede Modparter paatage sig det. Morgenbladets Apo-
logie er en god Paraphrase over Sproget "af dine Fienders
Mund skal du berede dig Lov."

   -- Den Terrorisme, som ifjor ved disse Tider tiltrak Sel-
skabet "Kringla" saamegen hadefuld Opmærksomhed, har igjen-
taget sig iaar, idet nogle unge Fættere af Familien von Blasen-
feldt have voteret en heel Deel daddelløse Personer af begge
d.III,b.3,s.458   Kjøn imod, som det hedte ønskede at indtræde i Selskabet af
28de December. Det Værste var, at de fleste saaledes Prosti-
tuerede aldeles ikke havde fremsat noget Ønske herom. De
faldt saaledes bare igjennem paa Prøve.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE