HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 11. mai 1837.

   -- Hs. Majestæt Kongen, der har kjøbt Ladegaardsøens
Hovedgaard har under 19de f. M. resolveret at ville give den
med Tilliggelser Anvendelse som et Forlystelsessted for Hoved-
staden, ligesom og, at Differenzen imellem Auktionssummen og
Taxten, nemlig 1800 Spd., af Hs. Majestæts egne Midler skjæn-
kes samme til Disposition efter Forslag fra Stiftsdirektionen.
Maatte nu Vedkommende ret vide at paaskjønne Hs. Majestæts
veldædige Hensigter ved hurtige og passende Arrangements. Og
hertil forekommer os at tjene den hele Ejendoms Omformen
med Træplantninger o. s. v. til en engelsk Have eller Park,
Ombygge og Nybygge, en om muligt med et Bad forenet Re-
stauration o. s. v.

   -- Den i foregaaende Nr. omtalte Schmidt bekjendtgjør i alle
Blade, at han ikke vil lade et Fyrværkeri, men et Par smaa
Luftballoner gaa op "en vakker Aften i Mai" Det slap altsaa
ud med et Blæreri. Vi mene ellers, at, som Forlystelse, komme
slige Sager omtrent ud paa et, og at Manden kan for Eftertiden
spare sig al Umage med Fyrværkeri paa nogen 17de Mai.

   -- Hs. Majestæt har under l9de f. M. tilbagekaldt de Resolu-
tioner, hvorefter endeel Tidender og Tidsskrifter indtil videre
nød Postforsendelse for ringere Afgivt end den efter Lov af
l9de Januar 1837 bestemte. Fra 1ste Januar 1838 vil den blive
beregnet efter denne.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE