HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 19. nov. 1837.

   -- Tre norske Skibe have iaar viist sig hiinsides Kap Finis-
terræ uden svenskt Tyrkepas og uden norskt Flag. Ingen Ulem-
per fulgte af disse Foretagender, hvoraf Byen Arendal har
Æren, Norge Glæden og Exemplet.
   -- I intet Aar vil Korntilførselen gaae optil det Beløb, som
iaar, nemlig sandsynligviis til 1200,000 Tdr. Til Novembers Be-
gyndelse samt til Kristiania indtil 13de f. M. udgjør det allerede
d.III,b.3,s.337   925,000 Tdr. I Udlandet har Kornhøsten havt et forskjelligt
Udfald.
   -- Den store Landskabsmaler Professor Dahl, som giver saa
mange Vidnesbyrd om hvor kjærligen han ihukommer sit
Fædreneland, har ladet udgaae en Opfordring til en Kunst-
forening i Bergen, hvis Hensigt er at opmuntre norske Malere
ved Indkjøb af de Malerier af dem, som fortjene dette. Frem-
mede Kunstneres Frembringelser ere udelukkede herfra. Dette
er ikke Tilfælde med Kunstforeningen i Kristiania. Prof. Dahl
opmuntrede ogsaa til og bistod med Raad og Anviisning ved
dennes Oprettelse. Man tog dog ikke Hensyn til hans Forme-
ning, at det aarlige Bidrag ikke burde overstige 3 Spd., hvilket
er det i Bergen bestemte; og saaledes fik man et Vidnesbyrd til
om hvorlidet man dog hos Os bekymrer sig om at lette Adgan-
gen til æsthetisk Nydelse og Uddannelse for mindre For-
muende eller at gjøre dem til andet end beqvemmere Indret-
ninger for Folk, der ville divertere sig selv og endda oven-
ikjøbet bære Skin og Navn tilskue af Kunstkjendere og Kunstens
Patroner.

   -- Den 8de d. aabnedes i Throndhjem et Asyl for Fattigfolks
Børn, oprettet af Selskabet "de Nødlidendes Venner," som
samme Dag paa denne smukke Maade feirede sin 10 Aars-
Stiftelsesdag. Asylet har erholdt frit Lokale i Kong Carl Johans
Arbeidsstiftelses Gaard.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE