HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 23. juli 1837.

   Natten til den 20de d. ødelagde en fra Kjøbmand Simonsens
Udhuus opkommen Ildebrand i 5 Timer 33 Huse i Frederiks-
stads Forstad, taxerede for 42,040 Spd. Flere andre beska-
digedes. Kun lidet af Løsøre kunde reddes. Der antages ingen
Grund at være for Mistanke om Paasætning.
   -- Man hører ikke mere til Rygtet om H. M. Kongens An-
komst hertil ihøst. -- Det ubetydelige Tilfælde, at en Matros
paa en fra Danzig (hvor en, nu, ifølge Gesandtskabets Indberet-
ning, cholera-artet Sygdom skal have hersket) til Moss hjem-
kommen Slup, skal være død under mistænkelige Symptomer
ved Anløbningen af Helsingøer, hvorfra dog Sundhedspas haves,
har givet Anledning til Udbredelsen af et ubehageligere Rygte
om at Cholera har gjestet Moss. Mere egnet til at udbrede
Angst er imidlertid den isandhed for vort udtømte Land fryg-
telige Tørke, som allerede har decideret nok et Kornuaar over
hele Østlandet. Nøden er overvættes stor oppe i Dalene. De
stakkels Folk maa fortvivle, om samvittighedsløs Vindesyge par-
rer sig med de Kornspekulationer i stor Stiil, som alene kunne
jevne noget paa Ulykken.

d.III,b.3,s.215      -- I Fredagsmiddag ankom Drammensdiligencen "Prøven"
førstegang fra Drammen, og afgik igjen igaarmorges, begge
Gange paa det nærmeste fuld af Passagerer.

   -- I svenske Aviser omtales et Slagsmaal, som St.hansaften
skal have fundet sted i Sundsvall imellem norske og svenske
Matroser angaaende Flaget. Vi haabe isaafald, siden man nu
har forsøgt denne Afgjørelsesmaade, at vore Landsmænd have
børstet fra sig. -- Denne Historie bringer os ellers i Erindring
vore constitutionelle Klopfægtere her hjemme, som fremdeles
ere rasende over at man i Statsborgeren har foreslaaet at give
de onde politiske Tyre derinde i Sverige et Spjeld at løbe med.
De ere af gode Grunde fortørnede over at slig höhnisch Behand-
ling skal times dem, de troes at have saameget tilfælles med.
"Ind paa Realiteten! -- skrige de -- ikke blot slige Grovheder
imod os og Allehanda, som Fienden derinde vil vide at benytte-
som Beviser!" Det er: "fri Tyrepande og fri Stangen!" Nei, vi
tro, at onde Tyre virkelig bør gives Spjeld, og hvorfor vel?
Ikke for at blinde dem, men forat de ikke skulle see mere end
de have godt af at see, og forat de ikke skulle gjøre Skade. De
constitutionelle gjør ingen Skade, og behøve derfor ikke Spjeld.
Men man gjør bedst i at gaae afvejen for dem.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE