HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[MORGENBLADETS UTTALELSER OM HENRIK
WERGELANDS POLITISKE VIRKSOMHET]
Morgenbladet 26. april 1838.

   Selv dengang jeg disponerede over Statsborgeren, fegtede
jeg med kortere Vaaben end Blade, der havde et saadant Publi-
kum som den Constitutionelle (i den Tid man endnu haabede
noget af dette Blad) og dens altid altfor ærbødige Tjener Mor-
genbladet, med hvem jeg, paa det Blads Vegne, hvis Væsen jeg
skulde soutinere, kunde af og til rage i Tvist. Nu, saagodtsom
udenfor al journalistisk Virksomhed (en Rolighed, som forsødes
mig betydeligen af mit Kjendskab til vore Redaktioners Person-
d.III,b.3,s.387   lighed) seer jeg mit Navn den ene Gang efter den anden som
et saagodtsom værnløst Maal for den uretfærdigste Behandling
i bemeldte Blade. Den Constitutionelles rører mig mindst, men
over Morgenbladets koldblodige Domfældelser over mit borger-
lige Værd oprøres jeg, fordi de, med al deres affekterede For-
nemhed, ere saa uretfærdige, som nogen af mine virkelige Fien-
der kunde optænke dem. Og min Fiende er dog ikke Redaktøren
af Morgenbladet; men han opoffrer mig den ene Gang efter den
anden, fordi han troer dermed at stille en Deel af Publikum
tilfreds, som han gjerne vil være iro for. Saaledes nu igjen idag;
og nu brister min Taalmodighed over disse evindelige Forklei-
nelser af min politiske Virksomhed, mod hvilke jeg herved pro-
testerer saa meget tryggere, som jeg er vis paa, at selv Den,
over hvem jeg nu nødes til at beklage mig, naar han vil være
oprigtig, ikke vil kunne andet end agte mig som Normand og
Menneske. Senere, naar jeg faaer Bladene fat, og hvis Plads
indrømmes mig i Morgenbladet (i den Const. er der ikke at
spørge derefter) et Ord til et Par Andre, som ligeledes ere
gangne mig for nær.
Den 25. April 1838.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE