HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


SVERIGE
Statsborgeren 9. juli 1837.

   Forfatteren af Skrivtet "om et nyt Unionsfordrag" (d. e. for-
mentlig: om en ny opfunden Maade at fordrage Unionen paa),
som i Dagligt Allehanda forfølger dettes falske og onde Ten-
d.III,b.3,s.207   denzer, og bringer sin Sæd til at spire i Revnen mellem de for-
enede Folk, vedbliver paa denne Scene (Arena) for Svenske-
riets jammerlige Kothurngang over sine feilslagne Forhaabnin-
ger, under sin Artikel "de norske Sager" at rase derover som
en Tyr, der har faaet nogle røde Lapper mellem Hornene.
   Han forsøger nu at indbilde Folk, at Aftonbladet, fordi det
ikke i sine Yttringer om norrska Sakerne har været ultrasvenskt
nok, i Stockholm ikke har et Snees, som troer det heri, uanseet,
at det ellers er det mest agtede Blad. Kan gjerne være; thi vi
vente ikke nogen Billighed i Stockholm. Og der bør jo ogsaa
alt være saa svenskt som muligt. Pamfletisten i Allehanda,
hvem ingen Usandhed har været for grov og afskrækkende, har
paa Forlangende nydt den Opmærksomhed af Morgenbladet, at
see dette Foregivende deri gjengivet, men ledsaget av vedbør-
lige Anmærkninger. Ellers forekommer det os rigtignok som om
man viser disse svenske Journalister formegen Opmærksomhed
ved at meddele dem Oplysninger altsom de forlange, især naar
man seer, at de udgive sig selv for bedre underrettede, naar
Oplysningerne ikke smage dem. Væsenet derinde kommer os
ikke ved, og dem rager det heller ikke, om her gives Demo-
krater, Ultraer, Folk som elske Norges Old og Fremtid fremfor
det Nærværende o. s. v. eller Normænd, som give dem en god
Dag, og ialfald kun troe, at man flittig bør give politiske ond-
artede Tyre enten Spjæld eller røde Lapper at løbe med.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE