HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

["BENEGTELSER IMOD MORGENBLADETS PAASTANDE
OG OPSPIND"]
Morgenbladet 26. des. 1842.

   Den, der tier, samtykker, hedder det. Altsaa -- da jeg kun
flygtigen i Forbigaaende havde læst Morgenbladet for igaar, og
d.III,b.3,s.545   blot besluttede mig til at svare paa den Constitutionelle -- føl-
gende Benegtelser imod Morgenbladets Paastande og Opspind:
   1) Ikke nogen ubillig befunden Kritik, men Granskerens ide-
lige Angreb paa mig, bragte mig til at skrive den Satire, Morgen-
bladet bebreider mig at være stilet imod mine Venner. Den var
skrevet imod en uforsonlig Fiende, der ved idelige Fornærmel-
ser omsider bragte min Taalmodighed til at briste. Jeg har altid
været en god og trofast Ven.

   2) Den Gruhlske Adresseavis har aldrig været "min", fordi
jeg deri indrykkede en Poesi "Til Storthinget" og et Par for
Hr. Prattés Deklamatorier oversatte Digte. Og

   3) Hevngjerrighed er mig ligesaavist en fremmed Følelse,
som jeg kan være underkastet Vrede over Slethed og en Til-
bøielighed til at lee over det Latterlige, og deriblandt selv over
de mest gravitetiske af alle Latterligheder: de politiske Karrika-
turer. -- Der kan være mere at svare paa, alene fordi man ikke
skal kunne paaberaabe sig Taushed som en Bekræftelse; men
jeg vil før lide en Uret end den Plage, at see nok eengang
igjennem en Opsats, hvori Skadefryden er saa tydelig, og hvori
den uærbødige Tone, hvormed en Mand af min Faders literære,
kirkelige og borgerlige Fortjenester omtales, kun med overflødig
Bitterhed indpræger mig hvad jeg allerede for længst veed om
den Løn, han er vant til at erholde hos sine Landsmænd fra
øverst til nederst.

   I det af den Cst.nelle Indtagne skal Ordet "derfor" i sidste
Punktum rettes til "derfra" "Det er derfra (fra dette Punkt)
jeg med alle Landets sande Patrioter" o. s. v.

   24de Decbr.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE