HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.381  
[REPLIKK OM CAMPBELLER-SLAGET]
Morgenbladet 8. febr. 1838.

   Jeg troer at skylde saavel Hr. J. W. Schjelderup som mig at
hidsætte her, at hans Benegtelse i Igaarsbladet af at have deel-
taget i Pibningen før noget af angjældende Stykke var bleven
givet, staaer saameget mere til Troende, som han har havt den
Godhed at sige mig, at han endnu indtil Datum ikke har læst
Stykket.
Det Publikum, som han har meddeelt sin Dom derover,
vil neppe finde dette Notabene ganske overflødigt. Hr. S. er
ogsaa underrettet om, at jeg vilde tillade mig saaledes at be-
nytte denne oplysende Omstændighed ved hans Domfældelse
over Stykket.
7de Februar 1838.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE