HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[FORSVAR FOR "STATSBORGERENS" OMTALE
AV KONGENS KJØP AV "LADEGAARDSØENS
HOVEDGAARD"]
Statsborgeren 18. mai 1837.

   Red. har til ovensatte Bebreidelser kun at svare, at den
troer at have været vel saa heldig i Meddelelsen af angjældende
kgl. Tilkjendegivelse om Anvendelsen af Ladegaardsøens Ho-
vedgaard med Tilliggelser, som noget andet Blad, saa at det
Ubillige i dem maa blive erkjendt. Statsborgeren har ikke
aftrykt den kgl. Resolution ordret, da den saaledes giver An-
d.III,b.3,s.171   ledning til den herved udbredte formeentlige Misforstaaelse, at
Hs. Majestæt har foræret Ejendommen til Kristiania med saa
fuld Besiddelsesret som de 1800 Spd., Højstsamme har skjæn-
ket den til saadant Brug, som Kommunen selv maa finde tjen-
ligst. Resolutionen forekom os nemlig ikke tydelig, og Red.
greb derfor til at fortolke og fremsætte Meningen deraf, nemlig
at Hs. Majestæt vil see bemeldte sin private Ejendom indrettet
saaledes, at den kan tjene til offentligt Forlystelsessted og
Publikum tilstedet fri Adgang dertil. Og denne isandhed veldæ-
dige Hensigt troede og troer Red. bør fra Hovedstadens Side
mødes hurtigen med al Beredvillighed til at faae den snarest
muligt realiseret. Baade Hs. Majestæt og Publikum bør vente,
at Vedkommende d. e. Byens Formandskab til dette Meed fore-
tage hvad der kan foretages. Red.s loyale Henrykkelse gik ikke
videre end til at yttre, at Hs. Majestæts Godhed fortjente denne
Opmærksomhed, som visselig heller ikke vil udeblive.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE