HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[REPLIKK TIL MORGENBLADET]
Morgenbladet 28. april 1838.

   Jeg er atter nødt til at bidrage en Stump til at fylde disse
jammerlige Aviser. Redaktionen af dette Blad har ikke kunnet
yttre sig om mine Linjer igaar uden paany at begaae den mod
mig oftere end mod Nogen begaaede Synd, at trænge ind paa
min Personlighed, at paahefte min Karakteer en Lyde, som ikke
hører den til. Hvad skal nemlig det til at Morgenbladets Redak-
tion, ved et Stænk, hvorfor den vanskelig selv kan gjøre sig
Rede, at faae sit talrige Publikum til at troe, at Henr. Werge-
land er et ufredsommeligt Menneske? Og saa maa hver Den
troe, som læser Morgenbladet, som staaer i den Formening at
dets Redaktør kjender mig, og som selv ikke kjender mig. Det
er paa det nærmeste min hele Nation. Men i denne Sag appel-
lerer jeg til Enhver, som i nogen Maade er kommen i Berørelse
med mig. Disse kunne vidne og de ville fritage mig for en Lyde,
d.III,b.3,s.388   som jeg ligesaalidt fortjener fordi jeg paa Andres, saavelsom
paa egne Vegne, ligger i Proces med Prokurator Praëm, som
Peer eller Paul fortjene at hedde Ildgjerningsmænd fordi de
engang have været med paa Ulvejagt.
   Den 27de April 1838.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE