HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 24DE SEPTBR.
Tønsbergs Merkur 28. sept. 1840.

   Vore fleste Læsere ville af Hovedstadtidenderne være under-
rettede om, at Høiesteret bibeholdt den barbariske Katnings-
straf i 3 Dage for de bergensiske Matroser og fastsatte desfor-
uden Straffen lige for Alle med 1 Aars Slaveri. De ville imid-
lertid blive indstillede af Retten til Benaadning med 60 Dages
d.III,b.3,s.455   ensomt Fængsel. Katningsstraffen stod, som bekjendt, i Sø-
etaten parallel med Spidsrodsstraffen i Landetaten, hvilken
sidste ophævedes af Christian Frederik i 1814. Datids occu-
perede Omstændigheder og Forglemmelse af Indstilling fra ved-
kommende inden Søetaten gjorde, at Katningen ikke samtidig
blev ophævet. Den betragtes i juridisk Henseende, ligesom den
gamle Spidsrod, ikke som vanærende eller svarende til Kag-
strygning. Dertil kjender Sølovgivningen en anden Straf, den
at "stryges med Koste" for hvert Skib i Flaaden. Man føres da
omkring paa en Baad fra Skib til Skib.
   -- Chemikeren, preuss. Geheimerath Mitscherlich (ikke Met-
scherberg, som Morgenbladet har), befinder sig for Øieblikket
her. Han har sin Datter med sig.

   -- Igaar havde man paa Operasanger Schmuckerts Koncert
en ganske ny og usædvanlig Præstation, idet han lod National-
sangen afsynge af 24 -- 30 Underofficierer af Garnisonen, som
han gratis giver Underviisning i Sang. Dog lokkede hverken
Nyheden heraf eller Sangerens egen udmærkede Dygtighed syn-
derligt Folk til, men de, som vare der, yttrede levende Bifald.

   -- Hs. Kgl. Høihed Kronprindsen har indlagt sig stor Ære
ved sit af Morgenbladet hidtil endnu altfor løseligen, efter Dag-
ligt Allehanda, omtalte Skrivt om Strafindretninger. Det udmær-
ker sig i høi Grad ved Klarhed i Logik, Stiil og hvor det leverer
Oversigter, og fremfor alt ved den elskværdige Philantropisme
og Humanitet, som gjennemaander det. Den høie Forfatter kom-
mer til det Resultat, at en Forening af det Auburnske og det
Philadelphiske Fængselssystem vil være det hensigtsmæssigste.
Det Sidste gaaer, som bekjendt, ud paa absolut Afsondring mel-
lem Fangerne; det Første afsondrer om Natten, men tilsteder
fælles Arbeide under Tausheds Tvang og tillader legemlige
Renselser.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE