HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 19. okt. 1837.

   -- Overraskelser hører ret hjemme paa Theatre, og kunne der
være behagelige nok, naar de kun ere af et andet Slags end den,
som nu forestaaer Publikum, nemlig at see Baron Wedel indtage
den for Hans Majestæt Kongen selv og den kongelige Familie
bestemte
Loge. Baronen, som man dog burde tiltroe mere Stolt-
hed og Følelse for det Anstændige imod de kongelige Personer
og det Billige imod Theatrets økonomiske Stilling, skal have
benyttet sin personlige Sammenkomst med H. M. i Aamål til at
udvirke Tilladelse dertil for Sig og det hele øvrige Hofpersonale
hersteds. Vi mangle Ord til at udtrykke vor Forundring over
dette Skridt af Generallieutnant Wedel, der bliver dobbelt paa-
faldende ved, at Hs. Exc. Statholderen, som man ogsaa kunde
vente af ham, har ladet sig nøie med en abonneret Sideloge.
Men hiint Syn, som Publikum kan belave sig paa, bliver endnu
mere ubehageligt ved den Tanke, at Hs. M. Kongens veldædige
Hensigt med de til Theatret skjænkede 1000 Spd. aarlig, nemlig
ved dette Tilskud at gavne det, og hvorfor den kgl. Loge, som
et Erkjendtlighedsbeviis er bleven indrettet, aldeles forfeiles.
Efter den øvrige Abonnementspriis at dømme, vilde nemlig den
kongelige Loge med sine 23 Pladse lade sig udbringe til omtrent
d.III,b.3,s.297   1800 Spd. om Aaret; og saaledes bliver den under alle Omstæn-
digheder til Tab for Theatret; men skal den nu tjene til gratis
Afbenyttelse for Folk, som man ellers kan antage vilde tilkjøbe
sig sine Theaterpladse, saa bliver Tabet saameget større. Allige-
vel ville vi ikke, fordi vi troe at Theaterprisene ville dale, an-
slaae det højere end til de 800 Spd., men det er svært nok
for den i sit Økonomiske saa skrøbelige Indretning, at den træn-
ger til enhver Vinding. Ihvordan det end vil blive, tør man dog
vente, at de for Deres Majestæter Kongen og Dronningen og
Deres Kgl. H.H. Kronprindsen og Kronprindsessen i Logen pla-
cerede Stole forblive staaende paa deres Pladse uden at det til-
stedes Nogensomhelst at afbenytte dem. Det usømmelige heri
saavelsom det utilladelige i at fjerne dem af den kongelige
Loge er ligesaa iøjnefaldende som det er sandsynligt, at Hof-
personalet, om Logen aabnes det, vil finde sig i sine Pladser
bag den kgl. Families Sæder, og betale disse undtagen naar
de virkelig ere i en af de kgl. Personers Følge.
   -- Under 10de f. M. har H. M. naadigst udnævnt af 1ste
agershuusiske Infanteribrigade 10 Premierlieutenanter, ved 2den
Brigade 7, ved throndhjemske 7, ved bergenske 9 og ved kri-
stiansandske 7 til Chefer for de nyorganiserede Landværns-
divisioner.

   -- Res. Capellan til Ringsager Hr. Delphin har i disse Dage
gjort Verden den Tjeneste, i et langt Forsvar for sig som Sogne-
præst Hesselbergs Angriber for hans saakaldte politiske Præ-
ken, at give den et forbausende Vidnesbyrd om de Ødelæggelser
religiøs Fanatisme, i dens krasseste Betydning, kan anstifte i et
Menneskes Tænkemaade og hele Aandelige. Det tør -- siden
Gudsordet saaledes lært, som Delphin i hellig, men ikke i den
fra Bjerget velsignede, Eenfoldighed maa ville det, ikke efter
vor Mening, kan bære gode Frugter -- være den eneste Tjeneste
bemeldte Præst viser Verden, men den er ikke ubetydelig. Et-
hvert saadant selvgivet Vidnesbyrd om hvorledes det egentlig
staaer til inden Kirkemurene, bidrager til at fremme den store
Reformation i det Religiøse, som maa gaae forud for den poli-
tiske, der vil republikanisere den civiliserede Verden. Men hvem
skulde troet, at der gaves saameget politisk Pabsterie indeni det
geistlige, hvoraf vor, ligesom enhver monopoliseret Kirke, har
d.III,b.3,s.298   meer end nok? Han finder sig af sin Recensent lignet med en
af Don Carlos's absolutistiske Præster, han synes fornærmet
over denne Sammenstilling, og det er dog umuligt, at Don
Carlos, hvis Hær er opfyldt med Officerer fra de fleste euro-
pæiske Nationer, skulde kunne bestaae, om hans Præster gik
videre end denne norske i politisk Servilisme. Man høre hvad
han yttrer om dette Ord:
   "Servilisme, et Ord, som de saakaldte "Liberale," uagtet
Ordets paafaldende Ubestemthed, ere illiberale nok til at bruge
om den politiske Tænkemaade, som er deres egen modsat, rime-
ligviis for, ved et Haansord, at give deres Harme mod Mod-
partiet Luft, skjøndt de burde føle, at dets Braad alene saarer
dem selv, da en saadan Betydning af Ordet naturligviis kun
skylder en af Folkets mest servile Smigrere sin Tilværelse."
I dette Punktum snakker rigtignok Præsten saa forfærdeligt
i Taaget, at den forstilte Uvidenhed om hvad Ordet vil sige, ikke
er fuldt saa kluntet som hans Misbilligelse over Retten til at
bruge det er modbydelig. Da vor Definition deraf rimeligviis
vilde staae lidet til Troende hos D. og Ligesindede, anføre vi
den her efter den sandelig ikke i meget liberal Aand affattede
store tydske encyklopædiske Ordbog, forsaavidt den deri findes
udviklet, nemlig under Ordet Liberal: "Liberale (i de nævnte
tre Betydninger Tilhængere af liberale Ideer i Almindelighed,
Tilhængere af det konstitutionelle Princip og Modstandere af
den servile Aristokratisme og det ultramontane Hierarki og
endelig Tilhængere af Demokratiet) have altid fundet Sted i
enhver Stat, saasom Aristokrati og Hierarki altid laa i Strid
med Folkets Ret; men Navnet Liberale som Partinavn blev
først almindelig siden Aaret 1814, da begge disse Partier i
Spanien traadte skarpt op imod hinanden som Liberale og Ser-
vile, og da i Frankrig efter Kammernes Organisation det Parti
blev kaldet Liberale, som satte sig imod den gamle Emigrations
og de tilbagevendte Præsters egennyttige Forholdsregler. Vist-
nok vare alle gamle Republikanere og Tilhængere af Keiser-
regjeringen imellem disse Liberale, og dette gav Anledning til
allehaande Bagvaskelser, idet Modpartiet, forvexlende Sag med
Person, vilde stemple alle Liberale til Jakobinere og Konge-
mordere. Fra Frankrig udbredte Navnet sig snart gjennem hele
d.III,b.3,s.299   Europa, hvor det er blevet Benævnelsen paa den ene Halvdeel
af den politiske Tænkemaade." Her har Herr Pastoren Oprin-
delsen af dette Ord, som han i sin forvirrede Tankegang erklæ-
rer anvendeligt paa Det, det ikke kan betyde, og rammende med
sit Beskjæmmende det stik Modsatte, mens Tilstaaelsen und-
glipper ham, at de Liberale i et Folk ere omtrent eet med dette,
idet han siger, at de Liberale, forat give sin Harme Luft, have
opfundet og bruge en Benævnelse paa Modpartiet, som kan
smigre Folket eller som ogsaa er det forhadt. De Liberale dele
altsaa politiske Sympathier og Meninger med Folket selv, og
dette finder endogsaa Behag i hiin saarende Benævnelse, som
saaledes ved Folkets Autorisation ophøjes fra et Partinavn til
et Udtryk for den almindelige Tænkemaade. Det beklageligste
af alt er dog, at vor Religionsstifters Minde skal blive saa ilde
behandlet som at hans Exempel og Lære, ikke at tale om hans
Disciples, skal anvendes til at uddrage Lærdomme af, som altid
ifra Moses og Makkabæerne af og indtil vore Dage have oprørt
hver ædel Menneskesjel, og hvis Befølgelse har ført den største
Deel af Menneskeheden til det Elendighedstrin, hvorpaa den
befinder sig i Aarhundreder og skal befinde sig indtil disse
klerkeskabte Religionspligters Falskhed og Umoralitet bliver
indlysende for Fleerheden. Den er det for den første Tanke,
for det første Øje, som fæster sig derpaa. Thi hvem vil ikke
det Fordærvelige paafalde i at det gjøres et Folk til hellig
Pligt at taale hvilkensomhelst Grad af Undertrykkelse, aldrig
at afkaste et Aag, aldrig at gjøre sin naturlige Suverænitet og
Magt gjældende imod hvilkensomhelst Uhyre af en Tyran? Saa-
dan Lære har ikke vor Religion. Den muhamedanske -- ingen
Religion skulde vove at give den Ord uden at tabe den Glands
af Guddommelighed, som de alle lige ivrigt tillægge sig! Religi-
onen vilde falde i Foragt, og fortjente det, om den indesluttede
en saadan. Hverken Præsten Delphin i Ringsager, hvor han (til
sund Fornufts og Kristendoms Ære), ikke gjør mange Proselyter
og hans Skrivtlærde i Danmark og Tydskland skal med nogen
Fremgang paaliste Christendommen noget Saadant. Det er saa
grundløst i sig Selv, saa modbydende Tanken og Følelsen, at de,
som prædike det Christendomsmæssige i en blind, taalmodig,
slavisk Underkastelse, ikke ere farlige. Det er alene lumpne,
d.III,b.3,s.300   feige, uduelige Mennesker, der alligevel ikke ville kunne være
det Almindelige til nogen Gavn under Anstrængelser forat befrie
sig naar Voldsomheden ikke kan sættes andre Grændser end
den stærkere Magts. Ingen Borger af noget Værd deler de sne-
verhjertede Anskuelser, som ikke alene skulde lade Menneske-
heden bryde Staven over Tyranmorderen Tell og Helvetierne,
Franskmændene, Polakkerne og 1809 Aars Svensker, der red-
dede Fædrelandet ved at lægge Soldaterhaand paa den salvede
Konge, men som ogsaa skulde paa det allernærmeste lede til
at vække betænkelig Tvivl om vor egen Nation havde virkeligt
handlet christeligt og ret i hvad den foretog sig efterat den
lovlige Suveræn havde traktatmæssig overantvordet os til sin
kjære Fætter af Sverrig.
   Men vi opdage, at vi ere nærved at indlade os vidtløftigere
end rimeligt er i en Avisrevy-Artikel, og at vi have med Menin-
ger at bestille, som ere uryggelige fordi de, som altid hos reli-
giøse Sværmere, have sine tykkeste Rødder i en legemlig orga-
nisk Beskaffenhed, der ved Agtpaagivenhed med sig selv er
bleven ubetvingelig og det Forherskende i den hele Indi-
vidualitet.

   -- En Original af en Præst, der ligeledes gjør alt Sit til
forat skaffe sin Stand Berømmelse gjennem offentlige Prøver i
Bladene paa hvad Aand, der rører sig inden den og hvad Gaver,
enkelte af dens Lemmer besidder, udbreder sig i Mbldt om Eids-
vollsanliggendet. Han faaer derved Anledning til at fremhæve
Ideen om et Minde for Kongen af dets Glemsel og at omtale
hvad han har gjort derfor og hvorlunde Subskriptionen, hvortil
Planen indløb til ham netop 17de Mai og før Planen til Eids-
vollsmindet kom ham ihænde, ret gik glat imellem hans Sogne-
mænd, mens den sidste ikke vilde glide, indtil den Tanke faldt
de kloge Høveder ind, at det var upassende at opreise noget
Minde for nogensomhelst Levende. For Konstitutionen kunde
det da konseqvent heller ikke gaa an saalænge den levede.
Dette fandt Far ogsaa rimeligt. Og saaledes beholdt Bønderne
paa en peen Maade sine Skillinger i Lommen, og blev endda
ovenpaa roste af en Far i Morgenbladet. O vise Sognemænd!
jeg synes at see jere plumpe Tyrepander, bedækte under de
aandige Anstrengelser med en fedtet Sved, rundtom Væggene,
d.III,b.3,s.301   hvor I fandt paa det Raad. Hist og her lyser et Par Messing-
briller paa en hundesnudet Næse, der har nikket sit Bifald til,
en dybsindig Patten paa Piberne lader sig høre, af og til viser
der sig smaa tætte Røgskyer, som man næsten kan forvexle
med de ærværdige tykke, hvide, lurvede Hoveder paa nogle af
Menighedens Patriarker, og imellem knærtes der adskilligt over
Paafundet, ja vel endog af Endeel, som ikke har forstaaet det
Dybsindige deri, men kun vide forud, at de ikke have en Skilling
tilovers, paa Velgaaende af Eidsvollsmindet, at sige naar det
passende kan reises d. e. naar Selvstændigheden og Friheden er
salige ved Døden afgangne.

   Og øverst sidder Fa'r forbauset over Skarpsindigheden hos
sine Sognemænd, hvilke vi, imellem os sagt, ganske vist holde
for at være af den gode Ægypti Arbeidsstok, som, naar et
Minde skal reises paa Eidsvoll, vilde være god at have til at
vælte Stene og trille Kalk med. Det Besynderligste af Alt er
dog, at Fa'r i Mbldet er kommen paa den rigtige Idee, at
Planer til Eidsvollsmindet burde tilstedes Formandskaberne,
som maa antages at omslutte Mænd af almindelig Tillid. Men
det er rimeligt, at den maatte opstaa hos en Præst med slige
Sognemænd, som de der udfandt at man ikke kan reise Consti-
tutionen et Minde saalænge den lever. Gid da de Folk maa
leve ret længe! Thi deres Ønske er nok ikke at subskribere.
Saa lever ogsaa Constitutionen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE