HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM STRIDEN MELLEM WERGELAND
OG MORGENBLADET]
Christiansandsposten 15. mars 1841.

   Morgenbladets Læsere ville maaskee erindre, at dets Redak-
tør selv opfordrede mig til at meddele en Correspondence mel-
lem ham og mig om Negtelsen af Forsvar i det Blad, hvori dette
Menneske anfaldt mig. En Timestid efter var det Forlangte i
Red.s Hænder, hvor det hidtil er forblevet, uagtet mange Erin-
dringer. Jeg mistvivler selv om Plads for et Avertissement om
denne Redaktionstaktik, hvortil jeg foranledigedes ved et Blads
Yttring om, at jeg dog nok ikke havde Ret i denne Sag, siden
jeg ikke efterkom hiin Opfordring. Man vil ogsaa erindre, at
d.III,b.3,s.501   Granskeren Hr. Daa, som "vilde gjøre Sit til for at ende Stri-
den", gjorde dette ved en ny Klining baade i hans eget Blad
og i det anforvandte Morgenblad, hvori saavel Intelligents-
sedlernes Redaktør, formodentlig fordi han dog havde optaget
mit Forsvar, som jeg imputeredes en Slags Fabrikation af kalum-
nierende Opsatser. Intelligentssedlernes Redaktion har ogsaa
villet forsvare sig i Morgenbladet, hvor han saa skammeligen
var angrebet, men ogsaa han er bleven negtet Plads. Dette er
ogsaa den "berømte Retfærdighed". Uslere Adfærd end denne
Morgenbladets har dog neppe nogen Journal i noget Land gjort
sig skyldig i. Og et saadant Blad skal understøttes af Publikum
for at nære Overmodet hos en Person, som det lader til ikke
respekterer de simpleste Forpligtelser, en Redaktør maa er-
kjende sig og sin Presse underlagt.
   Kristiania 11te Marts 1841.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE