HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[SVAR PAA EN ANMELDELSE AV "JØDESAGEN"]
Den Constitutionelle 2. nov. 1842.

   Anmelderen i Dagsbladet af "Jødesagen i det norske Stor-
thing" har misforstaaet den samme vedføiede Poesi, naar han
lægger Allusioner til det kristne Kirkesamfund deri. Det er kun
et fingeret Træk af den hos Jøderne ikke sjeldne gavmilde
Høimodighed, som er fremstillet deri. Kun i Jødindens Bemærk-
ning, at et Hul skal staae aabent for Kragerne ligger et Vink
om den gjæstmilde Liberalitet, der anstaaer et kristent Folk.
   Anmelderens Bemærkning, at Referatet af Modparternes Ar-
gumentation (sit venia verbo!) ikke skulde være fuldstændig
nok, er uretfærdig. Der er intet udeladt af hvad Bladene have
indeholdt deraf, og baade Morgenbladet og den Constitutionelle
er i denne Henseende med Nøiagtighed blevne jevnførte med
hinanden. Men hvor saa lidet er -- -- --

   1ste Nov.
Forfatteren.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE