HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 23. mars 1837.

   -- Vi have forhen søgt at hendrage Opmærksomheden paa de
Grene af vor Nations literære Virksomhed, der tilhøre Almue-
literaturen; og ingen Deel fortjener den mere. Vi gjøre det atter
her saameget før, som de øvrige Blade ganske forsømme sig i
denne Henseende, idet de i den senere Tid endog unddrage de
fornemmere Grene af Literaturen, hvorpaa der nu og da kan
udskyde et Blad eller en Blomst, enhver Opmærksomhed, naar
undtages den Constitutionelle, der er ivrig nok til at opløfte og
anbefale sine egne Klienters og Kanuters Ubetydeligheder. Og
dog arbeides der hos os meget forat tilfredsstille Folkemas-
sernes aandige Behov, der ene saaledes vil kunne forhøje og for-
d.III,b.3,s.129   større sine Krav, indtil Grændsen ophæves imellem den nu-
værende uhyre Pluralitet af Udannede og de Dannedes Minori-
tet, for hvem den egentlige Literatur nu kun er til, og Forfattere
og Boghandlere arbeide. Formandskabslovens Anvendelighed, ja
vor hele Forfatnings Lykke og Uddannelsen af vore Samfunds-
forhold er grundet i Almeenmands Oplysning; og derfor fortje-
ner hver Bestræbelse forat fremme denne, ethvert godt Godt-
kjøbsskrift Opmærksomhed og Anerkjendelse. Nu kunde det
synes som at vore to Skillingsmagaziner saavelsom ogsaa den
Lekture, Sognebogsamlingerne give Adgang til, kunde tilfreds-
stille Trangen til belærende og underholdende Læsning; men
Udgiverne af "Læsning for Menigmand til Nytte og Fornøielse
i Fritimer," Dhr. Boghandler Winther og Faktor Malling maa
vel kjende bedre til hvordan det har sig, siden de begge to sam-
tidigen hver for sig averterede et saadant Skrivt, om hvis fæl-
leds Udgivelse de siden ere blevne enige. For 8 Skilling leveres
her Almuesmanden maanedlig 2 Ark af en Lekture, der, efter
det første Hefte at dømme, ikke gjør Titelbladet til Løgner.
Dette Hefte indeholder en Fremstilling af den norske Bondes
borgerlige Kaar i Old og Nu, ledsaget af en Poesi af Hr. Sivert-
sen, der forekommer os særdeles smuk, samt Fortællingen om
Josef og hans Brødre. Dette sidste Valg af en Fortælling, som
maa antages almindelig bekjendt, af en Begivenhed i det Folks
Barndom, hvis Historie vi ligesaavel som andre kristelige Na-
tioner tilegne os og benytte til at udpine nogen Moral af, som
vi dele disses Skyld for Forurettelser imod det, maa vistnok
synes besynderlig, dersom det ikke var Tilfældet, at Fremstil-
lingsmaaden gav den nogen ny Interesse. Vi anbefale dette
Foretagende, og anbefale ogsaa Udgiverne ikke at udelukke
Poesi, navnlig Balladen, og nogen Romantik fra Skrivtet; thi
hertil har Almuesmanden maaskee en mægtigere Trang end
mange af dem, der tro sig bedre og finere, fordi de ere mindre
barnslige og af en tørrere Indbildningskraft. Eventyrliteraturen
tilhører ham, og den er ikke at foragte. Han vil heller ikke
miste Viegoleis med Guldhjulet eller Tistran og Indiana uden
han faaer andre Eventyr i Stedet. Men til at skrive nye er ikke
Enhver istand, som maaskee kunde behandle et givet Thema.
En underordnet Deel maatte dog disse Bidrag udgjøre imod det
d.III,b.3,s.130   sandt Historiske; men i vore Sagaer har man Gruber, som drive
bedre Guld end i Viegoleis'es Hjul, og mon den engelske Miss
Martineaus økonomiske Noveller ikke skulde kunne finde norske
Efterlignere?
   Men skal en Slags æsthetisk Literatur blomstre inden Menig-
mands Vægge, mens han lader Naturen udenfor uden Forskjøn-
nelse? I Udlandet skaffer den fattige Bonde sig en varig Vin-
ding og Fornøjelse ved at plante et Frugttræ udenfor sin Dør,
sætte en Bistade der og anlægge en liden Frugt og Urtehave.
Og i de allerfleste Egne af Norge tillader Jord og Klimat det
samme uden at det dog skeer. Gaardene og Huusmandsstuerne
staae uden hiin saa let erhvervede Prydelse. Sandsen og Sma-
gen er ikke vakt for disse Beqvemmeligheder og Behageligheder.
Men hvad der kan vække den -- det er Ære og Opmærksomhed
værdt. Vi bemærke saaledes med Fornøjelse to i sidste Aar
udgivne Havebøger: en hos Winther af Handelsgartner Morten-
sen, og en hos Guldberg og Dzwonkowski, paa Hr. Mallings
Forlag, af vor forevigede Professor Lundh og Handelsgartner
Hansen. Vort Bekjendtskab strækker sig kun til denne sidste,
hvis fuldstændige Titel er: "Norsk Havebog, indeholdende Kjøk-
kenhaven, udarbeidet med særdeles Hensyn til Rigets forskjel-
lige Egne til Huusbrug.
Med et lidet Tillæg om Humlens og
Tobakkens Dyrkning. Første Hefte 48 Skilling." Denne Bog,
som ogsaa især bør anvises Plads inden Almueliteraturen, fore-
kommer os i høi Grad tilfredsstillende -- en Lysstraale fra klare
Hoveder og varme patriotiske Hjerter, der har Evne til at vække
Liv og fremkalde Havefloren af mangen ubrugt Plet i Fædre-
landet. Lad det ikke, som Hr. Hansen siger i sin Fortale, læn-
gere være en Sandhed, at Fleerheden af vore Bønder betragte
Havevæsenet næsten med Foragt! Men lad Forfatterne, som
Hr. Hansen ønsker, med Sikkerhed gjøre Regning paa, at denne
Blindhed for egen Fordeel vil hæves ved den Opmuntring og Op-
lysning, der bliver Landmanden til Deel gjennem de bestaaende
og vordende Sogneselskaber, som ved denne Bog have et Middel
mere til at udbrede idetmindste en enkelt Green af Agerdyrk-
ningen, som deres nærmeste Hensigt! Vi tro, at Sogneselska-
berne, om deres Virksomhed skal koncentreres, især bør have
Havedyrkningens Fremhjælp for Øje. En Opmuntring til Vi-
d.III,b.3,s.131   cepræses for Selskabet for Norges Vel, Hr. Statsraad Vogt, at
han skal søge fortrinsviis at fremme denne Retning af Selska-
bets landøkonomiske Virksomhed, tro vi især at ligge i Dedika-
tionen af Bogen til denne Mand.
   -- -- Hvormange forfærdedes ikke, virkeligen eller affekteret,
over Land- og Kjøbstædskattens Ophævelse, som alene baseret
paa en Sandsynlighedsregnings anticiperede Resultat med Hen-
syn til Tolden! Nogen Trøst er da Gudskelov tilflydt disse
Ængstelige i Toldregnskabet for forløbne Aar. Thi Ind- og
Udførsels-Tolden, med Undtagelse af Nordlandenes og Finmar-
kens, for 1836 udgjorde i det Hele 1,168,518 Spd. 2 1/2 &bmskilling; Sølv
og 505,327 Spd. 41 &bmskilling; Sedler, hvilket altsaa, naar Hensyn tages
til, at Budgetterne for forrige og indeværende Budgettermin var
paaregnet i Toldindtrader:
for 1ste Halvaar 1836 -- 370,000 Spd. Sølv og 210,000 Spd. Sedler,
- 2det ditto        -- -- 500,000 -- --        - 200,000 -- --
                  870,000 Spd. Sølv og 410,000 Spd. Sedler.
udgjør mere end i Budgetterne paaregnet: -- 298,518 Spd. 1 1/2 &bmskilling;
Sølv og 95,327 Spd. 41 &bmskilling; Sedler.

   -- -- Direktionen i det kgl. Selskab for Norges Vel bekjendt-
gjør under 6te d. at have indtil Datum disponeret over følgende
ved Bidrag til korntrængende Bygder indkomne Summer:

   [Her følger en liste over utdelingen.]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE