HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 17DE SEPTBR.
Tønsbergs Merkur 21. sept. 1840.

   Igaar udkom det første No. af Statsrevisor Daas Gransker
med nogle Indledningsord, hvori Publikum underrettes om, at
Bogtrykkeren er paabundet den juridiske Ansvarlighed og om
at Daa ikke skjøtter om at hedde Redaktør, skjøndt han ved-
gaaer at være det. Vi forstaae ikke ret denne Beskedenhed.
Dernæst stiger han op, og rider Professor Hjelm tilvands for
hans Intolerancelov. Et Forslag til Ordens Haandhævelse i
Christiania og andetsteds ved at Borgerne selv tourviis skulde
gjøre Tjeneste som Politibetjente eller Konstabler (à l'anglais)
slutter dette 1ste No. af et Blad, som vil gjøre Nytte i samme
Forhold, som det understøttes ved Subskription. Formen er 4to,
Udseendet prunkløst. Nogle Skjødesløshedsfeil, som f. Ex. at
Romsdals Amtstidende gjøres til en blomstrende By, kunde
gjerne, og burde, være borte.
   -- Igaaraftes gav ogsaa Jomfru Gjertz sin første Koncert for
godt, om ikke fuldt, Huus. Bravoraab og Klappen modtog hende
ved Fremtrædelsen og ledsagede hvert Nummer. Man troede
at bemærke overordentlig Smag og Færdighed, men maaskee
noget mindre Kraft end ønskeligt. Alle forlode dog Koncerten
særdeles tilfredse og med de bedste Ønsker for den talentfulde
Kunstnerindes Fremtid.

   -- Advokat Stang sluttede først i Tirsdags henimod Middag
d.III,b.3,s.453   sin fortrinlige Procedure for de bergensiske Matroser. Proce-
duren varede altsaa 3 Dage, og endnu idag voteres der.
   -- Igaaraftes gjorde 3die Jægerkompagnie i Forbindelse med
Politiet en uheldig Jagt paa Skøjere østen for Byen. Anled-
ningen dertil gav Paagribelsen igaaraftes af den ene fra Fæst-
ningen undvegne Arrestant i Nærheden af Tøjen. Det var just
ham, som var dømt til Slaveri paa Livstid.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE