HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

GJÆSTEBUDET PAA RIIS

(Indsendt.)

Christiania Adresse-Tidende 26. okt. 1842.

   Af en pompøs Anmeldelse i Morgenbladet og ordret (?)
Citation af holdte Taler af O'Connell'er som Morgenbladredak-
tøren, Ole Valstad og Morten Huseby o. fl. har Publikum faaet
at vide, at man fra en vis Kant havde faaet istand et Selskab
til Ære for Agershuus-Amts Storthingsmænd. Gud skal nu vide,
at det var Lidet at gjøre Gjæstebud for: for en skikkelig Middel-
maadighed som Tønsager, en Do. som Erlandsen, Hestekjøds-
motionæren Valstad og endelig for Daa, der mest af alle Repræ-
sentanter spildte Thingets Tid ved Bænkeforslag og usømmelig
Eftergiven for sit personlige Had til Schweigaard. Men naar
Agershuus-Amt, eller de Personer, som have bidt paa Projektet,
har fundet det passende at gjøre Gjæstebud for en saadan
Repræsentation, hvad maa da f. Ex. Christiania ikke gjøre for
sin? Selv Nordre Bergenhuus Amt maa da finde sig opfordret
til et Calas.
   Der skal nu rigtignok et meget blindt Øie til, med Morgen-
bladet og Stortaleren i Laget "Adolf Stabells" Tale i Haanden,
for ikke at see hvor det bærer hen; men det Moersomste ved
det Hele var dog nok, at der gaves Folk i Laget, og derimellem
Nogle af Repræsentanterne, som virkelig for fuldt Alvor troede,
at det kun var istandbragt alene til Ære for dem. Den Gang
burde der været sat en Ræverumpe ovenpaa Flagstangen, for
der var saa Mari Noget under, som Adolf "Heimdalen i Aker,"
den ærligste Mand imellem "Hytta" og Accishuset, begge ex-
clusive, og Jeg veed.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE