HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 22DE JULI
Lillehammers Tilskuer 30. juli 1844.

   Den Fest for de fremmede Naturforskere, som vandt mest
Bifald hos Deeltagerne var unegtelig Studenternes paa Tøien.
Rigtignok gik de to første Ordføreres Taler noget i Skudder-
mudder; men saa hjalp Daa herpaa ved en politisk Tale af Fynd
[og] Klem. Ingen af de Talere, der lode sig høre om Aftenen,
udmærkede sig imidlertid saa meget som den engelske Lærde
Murphison, der i et begeistret engelsk, men overordentlig tydelig
udtalt, Foredrag udbragte en Toast for de norske Institutioner.
Paa Festen paa Ladegaardsøen hiin ulykkelige Strandingsaften
havde man Madmangel at klage, og det var dobbelt ilde, da
Fleerheden maatte gaa hjem, og saaledes kunde trænge til
noget. Flere af Naturforskerne ere blevne tilbage for at foretage
Tourer i Landet. Et Par svenske ere saaledes tagne helt til
Krydsherred for at samle Mosser, Nogle til Ringerige o. s. v.
   -- Varmen er nu kommen med 25° i Solen ved Middagstid.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE