HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 28DE SEPTEMBER
Lillehammers Tilskuer 6. okt. 1843.

   For en Tid siden indeholdt Morgenbladet fra en velvillig
Anonym et Vink til den i Danmark afdøde Provst Frederik
Smiths med Hustrues Udarvinger om at melde sig i det bety-
delige Bo. En Mængde skal ogsaa have meldt sig, og som En
af de Vigtigste en gammel Hospitalsdame i Opslo (Jomfru Marie
Birgitte Jordahl, født 4de Decbr. 1759). Provst Smith var som
bekjendt Søn af den i 1804 eller 5 afdøde Biskop i Agershuus
Stift Christen Smith, samt Medlem af Rigsforsamlingen paa
Eidsvold. Han var temmelig dansksindet, og da han følte sig
tilsidesat, forlod han sit herlige Sognekald, Eker, med den Ud-
ladelse, at han heller vilde være Klokker i Danmark end Biskop
i Norge. Senere skal han dog, ved et Besøg heroppe, have fældt
Taarer, saa han nok har angret Byttet.
   -- Der fortælles nu, at den kommanderende General, Baron
Wedel, skal placeres som Ambassadør i Wien; men da Baronen
her befinder sig i en Stilling, der maa harmonere med hans Lyst
til Virksomhed og Reiser, samt da det er øiensynligt at en Mand
af større honet Ambition end Formue maatte ødelægge sig, er
det lidet troligt. I Wien er, som bekjendt, selv den diamant-
knappede Esterhazy bleven nedsjunken i Gjeld.

   -- Mad. Schrumph har første Gang klaret sig godt i Madame
Cappelens Furore-Rolle som Regimentets Datter, hvorimod Jom-
fru Paasche lod altformeget at ønske i hendes Udførelse af
"Brudens" Rolle. Selv Sangen gik slet. Men hvem kan ogsaa
forklare sig, at man har skiftet Skuespillerinde i denne Rolle.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE