HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

BAGVASKELSE MOD MOSAITERNE

(Fra Henr. Wergeland.)

Christiansandsposten 6. sept. 1844.

   Chr.sandsposten, som hidtil har yttret sig for de Tolerance-
Spørgsmaal, der snart skulle afgjøre Norges Plads imellem de
civiliserede Stater, har i Nr. 60 og 61 været taktløs nok, uden
Anmærkninger, at aftrykke en Anklage fra en døbt dansk Jøde,
L. M. Nathanson, der i Uretfærdighed og Hadskhed kun har sin
d.III,b.3,s.626   Lige i den taabelige Pjece, som en ligeledes omvendt Altonaer-
Jøde søger at udbrede her i Landet for at hevne sig paa sine
forrige Troesforvandte. Idetmindste kunde man have ventet an-
mærket, at Forf. ikke er den kjøbenhavnske Redacteur, Statisti-
keren L. M. Nathanson, men en ubekjendt Person, som tilfæl-
digviis fører samme Fornavnbogstaver. Hvad der siges om Rene-
gaterne i de mahomedanske Lande, nemlig at de fortrinlig læg-
ger sine forrige Troesfæller an for Had, -- er i fuld Maade
indtruffet med begge disse Personer, og de Beskyldninger de
tillader sig, ere saa skjendige og haandgribeligen løgnagtige,
at jeg ikke kan begribe, hvorledes de kunne undgaae Lovens
eller den retfærdige Harmes Tugtelse.


   Min Mistanke er grundet. Efterat have paabegyndt Ovenstaa-
ende, har jeg havt en senere udkommen Pjece af samme L. M.
Nathanson ihænde, og deraf bliver det aldeles klart at Personen
i ganske alvorlig Forstand ikke er vel bevaret. Han tilstaaer
ogsaa, at han deels i Jylland og deels paa Bistrup har været
5 Gange indsat i Daarekisten, hvorfra han stundom har salveret
sig ved Flugten.

   Under saadanne Omstændigheder er al Gjennemgaaen af hans
Beskyldninger hensigtsløs, skjøndt den forvirrede Stiil og den
aabenbare, ianledning af Familiestridigheder vakte, hevnsyge
Lidenskabelighed, hvormed de ere nedskrevne, maatte være nok
til at berøve dem deres Betydning.

   Men til denne Mandens Forfatning kjender den største Deel
af Bladets Læsere kun lidet; og da man ikke sjelden har hørt
gjentaget af Folk, som atter have det fra Andre, der kjende
ligesaalidt til Sandheden, netop den meest graverende Beskyld-
ning i de Nathansonske Smørerier, nemlig den, at Jøderne skulle
opdrages og oplæres i Had til de Christne: saa vil jeg her levere
et saa factisk Modbeviis mod at deres Lære er saadan, som den
vel kan gives, idet jeg, af den mellem de svenske og danske
Mosaiter brugelige "Lærebog i den israelitiske Religion", for-
fattet af den af alle Troesbekjendelser høitagtede Dr., Over-
rabbineren Abr. Alex. Wolff, her meddeler den 3die Afdeling:

   [Her følger "Om Kjærligheden til vor Næste", som i Morgenbladet for
2. sept. 1844, se ovenfor s. 623.]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE