HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.306  
ET TYDSKT FLYVEBLAD
Statsborgeren 22. okt. 1837.

   Næst Rusland er Tydskland det Land i Europa, hvor Des-
potiet raader mest og uden Sky, og hvor det er voldsomst i sine
Forfølgelser. Der forgaaer intet Aar uden Landflygtige, som
oftest Videnskabsmænd, bevise det for Alverden. Men saaledes
bæres Frøet om, hvoraf lykkeligere Aldre skulle fremspire, og
de vække videnom Sympathier for alle liberale Tydskes Løsen:
Tydsklands Eenhed og Befrielse fra dets 34 Landsfædre af de
forskjelligste Dimensioner. Paris samler mange af disse tydske
Emigranter, skjøndt Gjæstfriheden der er bleven mere og mere
tranghjertet og indkneben eftersom Louis Philip har lagt sig ud.
I London opholde sig desaarsag maaskee endnu flere; men de
fleste tye til Amerika, opgivende Haabet om at see Fædrelandet
lykkeligt saalænge de kunne vente at have Øjnene over Jorden.
Men hvor de ere, søge de med utrættelig Energi at kunne være
dets Sag til Nytte. Krigen fortsættes uafbrudt af disse ad-
spredte Individer imod de forhadte Undertrykkere. Under de
mangfoldigste Former af Sange, Karrikaturer, Protester, Opraab,
Skrivter af alvorligere Form og Flyveblade holde de den ved-
lige, tiltale hverandre, holde sig i Aande og opponere paa sine
Landsmænds Vegne derhjemme, hvor disse ikke tør lade sig
falde saadant ind.
   Man see her et af disse Flyveblade, i Duodez udkommet i
Paris, og bestemt til at udspredes saavel imellem de land-
flygtige Tydske selv som at finde Vejen hjem. Det fører til Titel:
"Vaager og beder,
saa ingen finder Eder sovende,
naar Befrielsestimen slaaer."Landsfadervor.

   Vor Landsfader, du som er i Residenzen, højtæret være dit
Navn! Til Os komme din Skatinddriver! Din Vilje skee som
i det første Kammer saa og i det andet! Giv os idag vort tørre
Brød, og forglem vore Krav som og vi forglemme dine Løfter!
Led os ikke i Undersøgelse; men frels os fra Revolutionen!
d.III,b.3,s.307   Thi din er Lovgivningen, Forvaltningen og den uindskrænkede
udelt Udøvelse af al Myndighed. Amen!


   Naar en Regjering krænker Borgeres Ret, er Opstand for
Folket og for hver Deel af Folket den helligste og ueftergive-
ligste Pligt.

           Hvo ei for Frihed stride kan,
                 ham passer Lænken vel.
           Ham pidske Pabst og Adelsmand
                 itu hans Æselsfell!           Men Ære vær, den brave Mand,
                 hvis Barm for Frihed slaaer,
           som fremst imod sit Lands Tyran
                 med Frihedsfanen gaaer!

           For blanken Majestæt, for Fyrsteløn at bløde
                  -- Den tager meget feil, som agter det for stort.
                 Det Hundemod er kjækt med Hasselkjeppe gjort,
           en Hoffests Affald er dets skjændselsfulde Føde.

Tyrannens Undergang.
(Mel. Karmagnolen.)           Hvad vil den Slaveflok, som frækt
                 vor Grændse stormer an
           med Haand imod det Altar strækt,
                 du værner, frie Mand?
           Helten ei skræmmer os,
                 som kun for Penge slaae's.
           Vi skulle dig betale.
                 Kom i Felt, kom i Felt!
           Du længer ei skal prale.
                 Styverhelt, kom i Felt!           Du rammes, Frihedens Altar
                 af Pabstekastens vilde Had,
           fordi Fornuft end ei frembar
                 som Offer lækkert Rhinskviinfad.
          
d.III,b.3,s.308                    Plejer kun jeres Vom!
                 Snart faaer den Laas og Bom.
           I derfor altid drikke
                 Dobbelt Maal, dobbelt Maal!
           Snart Kobbernæsen ikke
                 sig speiler i jer Skaal.


           Og I Stormægtigste, som staae
                 ved Majestætens Grav, at ei
           det eder skal som Ludvig gaae,
                 vendom paa eders Vanvids Vej.
                       Banlyser Slaveri!
                       Gjører Nationer fri!
           Let pudser Guillotinens
                 Egg jert Skjæg, Egg jert Skjæg.
           Meer ta'r Hovedmaskinens
                 Egg end Skjæg, Kongeskjæg.           Op Brødre, løfter frie Haand!
                 Op, sværg Tyrannen Undergang!
           Op, Frelse sværg vort Fædreland
                 for Pabstbedrag og Slavetvang.
                 Naturen Lighed bød.
                 Op Frihed eller Død!
           Haand i Haand i Frihedsdandse
           Viv og Mand, Viv og Mand!
           Tag vore Sejerkrandse
           Fædreland, Fædreland!"

   Dette er hele Indholdet af et saadant tydskt Flyveblad fra
Paris. I England og Frankrig er den Meddelelsesmaade meget
almindelig. Enhver vigtig Begivenhed meddeles Massen, som
ikke læser de almindelige Tidender, gjennem Flyveblade. En-
hver Bevægelse inden Partierne afføder dem. De henhøre især
til den underkuede Liberalismes og Patriotismes Journali-
stik. Ogsaa fra Sverrige have vi seet nogle saadanne. Nogle
Patrioter i Stockholm, som græmme sig medrette over meget og
mangt i deres Fædrelands Skjæbne, give sin nationale Smerte
d.III,b.3,s.309   af og til Luft i nogle saakaldte "Karameller" eller Sukkergodt-
papirer. De have nemlig Udseende deraf, og man finder Bryst-
sukkerbiden ledsaget med endnu "helsosammere" Text.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE