HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 29DE OKTOBER
Tønsbergs Merkur 1. nov. 1840.

   Aviserne omnævne idag Domfældelse i to Trykkefriheds-
eller, om man saa vil, Injuriesager, nemlig først Nedsættelse ved
Christiansands Stiftsoverret af den Bogtrykker Krohn i Arendal
ved Underretten sammesteds ilagte, kjendeligen mangefold
overdrevne Mulkt af 400 Spd. til 40 for en Opsats i den vest-
landske Tidende betræffende den til Christiania flyttede Gros-
serer E. Steen. Den anden Dom er i den af Statsrevisor Daa
mod Redaktør Sommer i Drammen anlagte høist harcellistiske
Injuriesag, hvori den Sidste skal være tilpligtet Mulkt af 40 Spd.
d.III,b.3,s.466   Da Daa efter fleres end vor Mening har betalt Sommer med
ligesaa grov Kurant som denne ham, tør der vel ogsaa være
noget i, at Sommer vil gaae videre og derved træffe paa Folk,
som have et mildere Øje for hans Forseelse, uvidende at træde
Bjørnen paa Halen.
   -- En Deligencefart mellem Christiania og Minde i Eidsvold
vil i disse Dage komme istand, da et Interessentskab paa begge
Steder har forenet sig om allerede i denne Høst, at sætte en
saadan i Forbindelse med Dampfarten paa Mjøsen. Denne
Entreprise er da Dampbaadens første gode Følge for det Al-
mindelige. To Heste skulle føre en Vogn til 5 Personer og
Pakkegods halvveis l à 2 Gange ugentlig, hvor da et nyt For-
spand fører videre frem. Det var at ønske, at Foretagendet
maatte have Fremgang. Staten vilde kunde bidrage dertil ved
at anbetroe Interessentskabet Posten det Stykke Vei.

   -- Den tydske Komiker Kirchner, forlydes der, vil først
komme hid til Vaaren.

   -- Enkelte af de mange lukkede Boutiker begynde nu at
aabne sig igjen under nye, forhen i Handelsverdenen ubekjendte,
Navne. Gluck zu! Men det koster megen Lampeolie.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE