HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.468  
CHRISTIANIA, DEN 5TE NOVEMBER
Tønsbergs Merkur 8. nov. 1840.

   Der løb et Rygte om her for et Par Dage siden paa Pøbe-
lens Bekostning, men som nu har opløst sig i en ret tragikomisk
Geschichte. Man finder rigtignok om Aftenen en, som det syn-
tes, afmægtig Person i en Kjøbmands Trap, og ved nærmere
Undersøgelse -- thi Blodtabet var yderst ubetydeligt -- at han
havde et lidet Stik i Brystet. Han bringes da paa Hospitalet,
hvor alt kom paa Benene over det myrdede unge Menneske med
Dolkestikket i Brystet, som det hedte. Historien opløser sig da
til, at han af Forliebelse i en agtet, vel snart midaldrende Enke,
som sidder ret godt inden egne Vægge, har stukket sig et ube-
tydelig Saar med en Stokkaarde. Han bliver naturligviis kurert.
   -- Kun Athenæets Medlemmer kunne her faae læse Augs-
burger Allgemeine Zeitung, der er mere anseet og udbredt i
Verden end Leipziger af samme Navn, hvor almindeligviis de
norske Efterretninger findes. Imidlertid maa Augsburger have
faaet sin Christianiakorrespondent at dømme efter en Artikel
om Graf Wedel und die Troppisten, som har vakt megen Op-
mærksomhed inden sit Athenæpublikum her, men større Omtale
udenfor. Den Afdøde roses deri for sin encyklopædiske Dan-
nelse og Iver for Oplysningsvæsenet, nemlig den høiere Under-
viisning, og Troppisterne skildres som nogle yderst foragtelige
Snyltegjæster, som han i sit Indre gav en god Dag. Det er paa-
faldende, at Morgenbladet ikke har leveret den. Nella tier nok
stille. Men havde bare Christiansandsposten saasandt fat i den!
Det vilde være en Lækkerbidsken for denne Slikmund efter
sure Sager.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE