HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

ABONNEMENT PAA BLADET "FOR ARBEIDSKLASSEN"
Morgenbladet 29. juni 1840.
   Det er først nu, da Adgang til Forsendelse med Posterne,
ved kongl. naadigst Resolution af 6te d. M., er aabnet for oven-
nævnte Blad, imod 1/8 Moderation i Portoen, at undertegnede
Udgiver og Forlægger have kunnet iværksætte nogen Indby-
delse til Abonnement, forat Bladet i større Maade kan forfølge
sin Tendents og sikkres dets Existents. Denne Indbydelse skeer
hermed forbindtligst til Enhver, som enten for egen Person eller
for Almuskolers, Værkers og Arbeidsklassens Vedkommende
inden sin Kommune vil interessere sig for Bladet. Snarest mu-
lig Meddelelse herom udbedes da indsendt gjennem de for-
skjellige Steders Postkontorer til undertegnede Forlægger. Pri-
sen er 1 Sk. pr. No., hvoraf eet omtrent hver 14de Dag vil
udkomme, altsaa omtrent 24 om Aaret, og Portotillægget, der
tilligemed Abonnementet erlægges til vedkommende Postkon-
tor, beløber sig til 3 Sk. pr. Aar. Hidtil ere udkomne 8 No. og
2 Extranummere, der erholdes af Subskribenterne paa første
Aargang. Ved Modtagelsen af det 12te Blad udbedes Betalin-
gen for den hele 1ste Aargang erlagt med 24 Sk. Enkelte Blade
erholdes for 1 Skill. hos Forlæggeren. Bladets yderst billige
Priis, billigere end "Forklaringerne", hvoraf der trykkes i tu-
sindviis, tillader for det Første ingen Rabat. Hermed Bladet
"For Arbeidsklassen" anbefalt enhver Menneskevens velvillige
Fremhjælp.
Kristiania, den 17de Juni 1840,
Henr. Wergeland,Udgiver.
Barlien,Forlægger.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE