HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.416  
OM BLADET "FOR FATTIGMAND"
Morgenbladet 13. des. 1839.

   Igjennem to Nummere af ovennævnte Blad har jeg begyndt
at udføre den Idee, jeg for kort siden meddeelte i Morgenbladet;
og Selskabet for Kristiania Byes Vel har, ved at garantere Om-
kostningerne, forsaavidt Bladet ikke skulde kunne bære sig,
gjort det muligt, at fortsætte et Arbeide, hvorfor jeg har til-
strækkeligt Honorar i den Tro, at det vil gavne. Desuden af-
betaler jeg derved en, om end liden, Deel af Hvad jeg skylder
h. M. Kongen, der understøtter mig i saadanne Øjemed, saa
Fortjenesten, der maatte være ved Foretagendet, er Hans og
ikke min. Men skal man kunne vente synderligt af det, maa
Publikum gjøre Sit til, at Bladet udbredes inden den Klasse,
for hvem det er skrevet, og at det kan bestaae uden Udgift for
hint Selskab. De 500 Explr., som uddeles gratis, bør kunne
bæres af de 1000 Explr., til 1 &bmskilling; pr. Explr. og noget mindre i
Partier fra 25 Explr. af, hvoraf Oplaget bestaaer. Og begge
Øjemed vilde naaes, om Formuende, der have med Folk af den
fattige Klasse at gjøre, vilde spendere nogle Exemplarer paa
dem. Prisen er derfor ansat saaledes: for 25 Explr. 20 &bmskilling;, for
50 Explr. 40 &bmskilling;, 140 Explr. for 1 Spd. Fordi Bladet nærmest er
fremkaldt ved Omstændigheder inden den fattige Klasse i Kri-
stiania, tilsigter det dog dennes Tarv i Almindelighed og overalt.
Udenbyes Rekvisitioner stiles da til Bogbinder Barlien hersteds
eller til Udgiveren
   11te December 1839.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE