HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.177  
NORGE
Statsborgeren 28. mai 1837.

   -- Mbl.det og den Cst.nelle disputere i denne Tid meget om
Besættelsen af Lektoratet i Historie, som, imod collegium aca-
demicums Indstilling, men efter Prokanzlerens Hs. Exc. Stat-
holderens bedre Tykke, tilfaldt Hr. Munch, hvis historiske Blik
hovedsagelig er indskrænket til Fædrelandets Old, for hvis
Historie ved en ansat Professor ellers tilstrækkeligen er sørget,
mens den øvrige, for den akademiske Dannelse og Ungdom lige-
saa vigtige, Verdenshistorie i den tilsidesatte Hr.Daa maa give
Afkald paa en Lærer, der ikke har anden Feil end at hans
Lærdom og Geni er parret med frisindede Anskuelser. Den
Cst.nelle, hvis Redaktør Lektor Motzfeldt, som konstitueret
Collegiemedlem, henreven af varmere Motiver end hans be-
kjendte Skrivesalighed, endog har leveret skrivtligt Votum til
Fordeel for Hr. Munch, forsvarer dette Valg imod Morgen-
bladet; og man kan da let tænke hvorledes ivrigt med Parti-
sindets Lidenskabelighed. Det uartige Morgenblad maa ikke
træde nogen Nepot af en begunstiget Familie paa Foden. Under
slig ivrig Partitagen er det ogsaa ganske rimeligt, at netop den
bliver forglemt, hvorom det egentlig kunde være Spørgsmaal ved
Besættelsen af den historiske Lærestol. Og det er Hr. Bernhoft
. . H. L. Bernhoft. Ganske rigtigt Bureauchef med meget mere
Bernhoft, som i al Beskedenhed skal have meldt sig som Sø-
gende. Han var Manden. Han er meget historisk, meget brug-
bar, meget agtet og afholdt imellem Studenterne, af et meget
lyst Hoved, fuldt af liberale Anskuelser og Bonsens, naar blot
ikke (som kan sees af det nydelige Digt i Rigstidenden) den
sorte Melankoli slap sin vilde Jagt saa ofte derigjennem. Og
han har læst baade Riises Archiv og Kofod. Han var Manden.
Og saaledes har ogsaa Statsborgeren faaet sin Klient ligesom
Mbl.det og den Cst.nelle have hver sin. Og holde de paa sine
saa holder Stsb.geren paa Bernhoft, som kan bruges til meget
og mangt, og hvorfor ikke til Professor og til at holde paa?
   -- Efterretningerne om 17de Mais Festligholdelse indløbe
fremdeles. Mbl.det leverer udførligere derom fra Fredrikshald,
Porsgrund og Skien. Fra det sidste Sted hedder det, at den
fejredes "ved et Aftenselskab, Kanonade og Fyrværkerie. Kun
d.III,b.3,s.178   simple Borgere, mestendeels Kjøbmænd, toge Deel i Festen,
hvorimod Embederne sysselsatte Embedsmændene1 og Conveni-
entsens Iagttagelse den højere Intelligents." (hahahaha! den
højere Intelligents!)
   -- Poetens Ord om vore Fjelde, at de


           "som Bautaer engang skulle staa,
           og vise hvor vort Norge laa"

ville snart gaa i Opfyldelse om Gausta. Tinddølerne have nem-
lig ogsaa faaet Smag paa at udvandre til Amerika. Og de have
organiseret Udvandringen. Hør bare:

   [Her følger en beretning om 56 utvandrere fra Tinn.]

1  tilbakeI Departementerne arbeides ogsaa allerflittigst 17de Mai. "Skriver I
Karle?" hedder det fra øverst til nederst og fra den Ene til den Anden paa
sin Bell-Lancastersk.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE