HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 27DE JUNI
Lillehammers Tilskuer 9. juli 1844.

   Med en Opmærksomhed for vore indre Anliggender, som i
Morgenbladet er altfor sjelden, omnævner dette Blad dog idag
Vigtigheden af at vore indre Kommunikationer udvides og af at
Regjeringen ret tager sig denne Sag an. Den er ogsaa ganske
vist Hovedsagen. Et Blik paa Kartet vil vise, hvilken Natur
Staten har at bekjæmpe, for at Folket kan blive saa lykkeligt
og velstaaende, som det er muligt for det. Uden lettere Adgang
til at kunne udvexle sine Varer og hente sig sine Fornødenheder,
vil Rørelsen altid være forknyt, Velstanden forkuet i vore dybt-
indgaaende, fra hinanden ved brede Fjeldrygge afsondrede Dale.
Men Kommunikationsmidlerne dele sig i de naturlige (vore Søer
og Elve) og i kunstige (Veinet), og at der af de første kunde
gjøres uendelig meget til Kommunikationernes Udvidelse er vel
klart, om end ikke i det Allerinderste af vore Dale, hvor der
blot spørges om Vei over Fjeldet. Men Omsorgen for at benytte
dette vidtudstrakte Sø- og Elv-Net er desværre lagt under et
Embede, som allerede har et saadant Omfang, at den kun lidet
kan blive røgtet, nemlig under Kanal- og Havnedirektoriatet,
der alene har nok med hvad Landets Søhavne kan give det at
bestille. Vore indre Vandkommunikationer burde lægges under
en speciel Bestyrelse, og han vilde have nok i at tæmme vore
uregjerlige Floder, lægge dem i bedre Leier, gjøre dem seilbare,
hindre Oversvømmelser ved kunstmæssige For- og Udbygninger,
standse Leerfald o. s. v. Opgaven er -- og den kan løses for et
Par 100,000 -- at kunne, om man vil, seile fra Lillehammer til
London, New-York, Valparaiso, kort hvorhen man vil uden at
sætte Foden paa Land, om man ikke lyster.
d.III,b.3,s.600      -- Morgenbladets Redaktion, der i hele Vaar har lagt paa
Glug efter Anonymitetsjægere i Den Constitutionelle, har selv
nylig været ude paa samme hæderlige Jagt, skudt og truffet.
Det er jo brav.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE