HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 29DE AUGUST
Lillehammers Tilskuer 6. sept. 1844.

   Vi have vore forrige Storthingsrepræsentanter. Valget fik
altsaa det Udfald, enhver oplyst Borger maatte ønske. At
Oberstlieutenant Foss, paa Grund af Helbredsomstændigheder,
maaske maa trække sig tilbage, befrygtes imidlertid; og i det
Tilfælde vilde enhver af de øvrige Suppleanter bedre kunne
udfylde hans Plads end den valgte første, Høiesteretsassessor
Hansen. Man har imellem dem det eminente Talent Advokat
Stang. Om Ytteborg var der ikke Spørgsmaal ved Valget, skjønt
der var Folk mellem Valgmændene, som ellers altid have stem-
met paa dette hertil ganske uduelige Subjekt. Forudseende at
det heller ikke vilde gaa dennegang, fortæller man, at han skal
have foretrukket ingen for de faa Stemmer, som kunde falde paa
ham. Paa hans egen Stemmeseddel fandtes ikke Sorenskriver
Sørenssens Navn, -- formodentlig for Jødesagens Skyld -- men
en Sadelmager, paa hvem Opmærksomheden aldrig før har været
henvendt ved offentlige Anledninger. Det vakte en Latter paa
Stadshauptmandens Bekostning.
   -- Et Skrift mod Jødernes Adkomme til Norge af en forrykt
døbt Jøde, som erklærer Hensigten egentlig at være den, at han
vil hævne sig paa sin Familie, der forholder ham hans Datter,
er i denne Tid bleven udbredt imellem Kjøbmænd og Haand-
værkere. De første Frugter var et Par Angreb i Intelligents-
sedlerne paa en af Landets første Patrioter, der vidnede om
den smudsigste Raahed; og siden har baade hiint Blad og Byens
d.III,b.3,s.619   Adresse været riig paa lignende Udbrud af uoplyste Folks Æng-
stelse for den Skade, de vilde lide, om Jøder kom til Landet.
Det har imidlertid ikke manglet paa Svar.
   -- Gautier er ved et Tordenslag fra Stiftamtmanden paa at
blive dreven fra Byen. Midti August indleverede han Ansøgning
til denne Embedsmand om at maatte give sine Forestillinger.
Han aabner imidlertid Cirkus og faar af militære Vedkommende
Tilladelse til at give to Veddeløb paa Agershuses Exerceerplads,
hvortil Bænke etc. anskaffedes med en Bekostning af et Par 100
Daler. Det ene gaar for sig, og det andet er alt annonceret til
Søndag 1ste September, da der om Løverdagen indløber Befa-
ling fra Stiftamtmanden, at alle Forestillinger strax skulde
ophøre.

   -- Man maa nemlig hjælpe paa Theatret, som nu begynder
sine Forestillinger. Didhen er endelig en dannet ung norsk Mand
gaaet i Hr. Student J. Falsen, Søn af Justitiaren, der første-
gang træder op paa Tirsdag som Harald Haardraade i Værin-
gerne i Miklegaard.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE