HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[MORGENBLADET OG "DEN CONSTITUTIONELLE"]

(Indsendt.)

Statsborgeren 20. nov. 1836.

   Morgenbladet har endelig faaet Løn som fortjent for sin
overvættes Artighed mod den Cst.nelle; det vil sige, det har
maattet sande Ordsproget: den, der vil spise Kirsebær med de
Store, faaer Stenene i Øiet. Man skulde tro, at slig Behandling
maatte egge til Tapperheder; men Mbl.det skulde ikke kunne
smigre sig saa med at dets Flegma er den berømte norske Sin-
dighed, som skal indeholde saamange Procenter Viisdom, der-
d.III,b.3,s.53   som det lod sig forlede til noget andet end, som tilforn, at snu
Ryggen til. Deri kommer nok Feiden til at bestaa. Et Slags
Spidsrodløb altsaa? Ja, thi der er mange Mænd om den Cst.nel-
les Grovheder og Satirer. Dens Værksted dertil er et Slags Skræd-
dersal, hvor en ussel Pilot af en Gesell syer den ene Lap, en
Anden den anden til den Habit, hvori den lader sine tyndbenede
Vittigheder spadsere ud i Verden. Tre faste Mestere, Oldgesellen
Welhaven, samt en fire, fem Svende og Drenge, der have udlært
i Kjøbenhavn, kunne vel med Tid og Stunder faae noget istand,
der lader sig see. Forresten tillader man sig, i Anledning af
den prægtige Stud, som i samme Nr. hvori Mbl.det spilles op,
er anbragt som Vignet for et Avertissement om en Ladning jyd-
ske Oxer, som nylig er ankommen for at gjøre sin Lykke her i
Landet ligesom de Andre, at give den Cst.nelles Redaktører det
Vink, at benytte denne passende Vignet foran sine polemiske
Stykker. Man vilde deraf see, at det var Redaktionen selv som
havde Horn i Siden til Nogen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE