HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


d.III,b.3,s.65  
[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 1. des. 1836.

   Norge. Til vor seneste Anmeldelse over Subskriptionen til
"Nationalmindet" kunne vi tilføje, at fra Skien ogsaa er ind-
hændiget en Plan hvorpaa er tegnet noget over 112 Spd. I
Kristiania cirkulerer fremdeles den samme enkelte Plan, der
gjør det saa inderligt beqvemt at kontrollere den. Dhrr. Pro-
fessor Hjelm, Lektor Schweigaard og Depotforvalter Gløersen
give fremdeles ikke efter for Andragender om at erholde flere
Planer ud; men naar Subskribentmødet endelig finde Sted under
nærværende Storthing, tør man haabe, at det store Antal af
henved et Par 1000 Planer, som bemeldte Herrer ruge saa æng-
stelig over, komme løs, og at hver norsk Mand og Qvinde, som
føler Trang til at bidrage til dette Anliggende, saaledes vil
kunne faa subskriberet.
   -- -- Paa Kristiania Torv, i Postmesterens egen Port er
Posten bleven plyndret. Den 28de d. Kl. henved 11 om Aftenen
opdagede det forsømmelige Postvæsen at den Sæk, som inde-
holdt Udenrigsposten fra alle Steder, undtagen fra Kristiansand
til Stavanger var borte af Kjærren, der stod uden Opsyn i den
til Torvet aabne Port, mens baade Karl og Andre vare inde.
Omtrent 270 Spd. og en Mængde Vexler gik ifløiten. For de
sidstes Skyld affærdigede Regjeringen Extrapost.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE