HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 26DE AUGUST
Lillehammers Tilskuer 5. sept. 1843.

   Iforgaars gav Gehrmann en Koncert i Frimurerlogens store
Festivitetssal; men desværre -- den mindre havde været stor
nok. Et uheldigt Veir bidrog vel ogsaa Sit dertil. At han vandt
Bifald med baade Klap og Bravo behøve vi ikke at fortælle om
denne udmærkede Kunstner, der forekommer os at spendere for
meget af sin Tid paa Norges smaae Byer. Man tage ikke dette
Udtryk ilde op! Thi de virkelig smaae har han mindst at be-
klage sig over. Han reiser nu imorgen over Gothenborg til
Tydskland og Frankrig, hvorefter ogsaa han har Amerika i Per-
spectivet. Mellem de Nummere han gav bemærkes "La Melan-
cholie" componeret af Rummee, der især var interessant for
dem, der havde hørt Prumes "Melancholie".
d.III,b.3,s.553      -- Den svenske bekjendte Topograph, Generalmajor Ahrell,
skal atter befinde sig her i Landet for at fremme lettere Kom-
munikation med Sverige. Hans Besøg før i Sommer havde til
Hensigt at forberede et nyt Veianlæg til Stockholm over Åmål,
altsaa imellem Kongsvinger- og Frederikshaldsveien. Vei-
længden skal derved betydeligen kunne formindskes.

   -- Skuespillerpersonalet befinder sig siden idag i Drammen,
hvor der skal gives to Forestillinger.

   -- Torvet er overfyldt med Kreaturer. De stakkels Bønder
maa som oftest trække dem hjem igjen for Skambuds Skyld,
skjønt de dog ikke ere saa gale som i Møre Herred i Sverige,
hvorfra berettes: "Pengemangelen er forfærdelig. I denne Hen-
seende er den Formuende ikke i bedre Vilkaar end den Fattige.
Hver Søndag lyses en usædvanlig Mængde af Udpantnings-
auktioner. Lensmanden maa næsten reise Dag for Dag og By for
By paa Pantninger og deslige Auktioner, og man har Exempel
paa, at der paa en saadan ikke blev budet mere end 8 Rdl.
Rigsgjeld 2 Spd."

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE