HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM STRIDEN MED "MORGENBLADET"]
Lillehammer Tilskuer 19. mars 1841.

   I Anledning af en Redaktionsbemærkning i dette Blad om,
at jeg dog nok ikke maatte have saa ganske Ret i min Strid
med Morgenbladets Redaktion, siden jeg ikke havde opfyldt
dennes Opfordring til at publicere en Korrespondence imellem
os, betræffende hans Nægtelse at optage et Tilsvar fra mig paa
hans skammelige Angreb paa mig, tror jeg at burde oplyse om,
at denne samvittighedsfulde Indehaver af vor mægtigste Presse
vel betids samme Dag modtog et Manuskript, hvori Opfordrin-
gen var efterlevet, men at jeg til Datum endnu ikke har seet
noget dertil. Igaar sendte jeg derfor Morgenbladets Expedition
en Bekjendtgjørelse om denne gjentagne Nægtelse af at optage
hvad Red. selv havde opfordret til; men jeg venter ligesaa lidt
at se den. Jeg underrettede deri tillige Publikum om, at den
samme Retfærdighed er bleven Intelligentssedlernes Redaktion
til Deel. Han var af Kompagniskabet baade i Granskeren og
i Morgenbladet beskyldt paa det infameste. Han vilde da nu
naturligviis forsvare sig i Mbld.; men -- efter en Samtale mel-
lem disse to Mennesker nægtes ham Plads derfor. Det er paa
denne Maade, ved at udstænge den Mishandlede fra at for-
d.III,b.3,s.502   svare sig, at Pressens Tyranner tro at vinde den slette Sag,
hvorfor dens tungeste og smudsigste Hæverter nu af Elendige
have været sat i en saadan Bevægelse.
   Kristiania, 11te Marts 1841.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE